Author - futura_dztuzla

Saopštenje Doma zdravlja Tuzla

Poštovani, želimo ovom prilikom obavijestiti javnost da objava portala Crna-Hronika na FB stranici od 08.08.2022 godine u kojoj ambulantno vozilo Veterinarske stanice u Tuzli prevozi građevinski materijal, nema nikakve sa našom Službom hitne medicinske pomoći. Omogućavajući veoma neumjesne komentare čitaocima na račun naše Službe hitne medicinske pomoći,nanijeta je velika i nemjerljiva šteta na trud i napor koji se ulaže da se pomogne pacijentima. Ovom prilikom pozivamo uredništvo navedenog portala da u najkraćem mogućem roku, onemoguće komentare koji nemaju nikakve veze sa našom institucijom a posebno sa našom Službom. Nadamo se da će rečeno biti učinjeno, te tako nećemo morati koristiti druga zakonska sredstva. S poštovanjem, Ured za odnose s javnošću
Read more...

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

Medicinska sestra - tehničar u timu porodične medicine - Odjeljenje u sjedištu sa ambulantama - Služba opšte-porodične medicine, 7 izvršilaca Medicinska sestra - tehničar u timu porodične medicine i zdravstvene njege u kući – Odjeljenje za zdravstvenu njegu u kući - Služba opšte-porodične medicine, 4 izvršioca
Tekst Javnog oglasa možete preuzeti ovdje Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje
Read more...

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Doktor medicine za rad na radnom mjestu ordinirajući doktor u timu porodične medicine u Odjeljenju u sjedištu sa ambulantama - Služba opšte-porodične medicine, 1 izvršilac Doktor medicine za rad na radnom mjestu ordinirajući doktor u timu hitne medicinske pomoći u Odjeljenju hitne medicinske pomoći - Služba hitne medicinske pomoći, 1 izvršilac
Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovdje Prijavni obrazac možete preuzeti ovdje
Read more...

JAVNI KONKURS za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija

Preuzmite PDF verziju Javnog konkursa ovdje!

Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 153. i 154. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“ broj: 46/10 i 75/13), članova 1., 2. stav 1., 12. i 13. stav 1. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Sl. novine F BiH“ broj: 75/20), a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl. novine F BiH“ broj: 102/13, 55/14 i 99/19), Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Tuzlanskog kantona Federalnog ministarstva zdravstva broj: 13/1-02-37-17354  od 07.09.2011.godine za 2011. godinu, broj: 13/1-37-00300-1-19  od 03.04.2019.godine za 2019. godinu, broj: 13/1-33-024283-3-21 od 15.09.2021.godine za 2021. godinu i 13/1-33-004062-2-22 od 03.03.2022. godine za 2022. godinu i Odluke direktora o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Konkursa za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija za potrebe Javne zdravstveno-nastavne ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, broj: 16-02-1962-1/22 od 20.04.2022.godine, direktor Ustanove r a s p i s u je

JAVNI  KONKURS

za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija iz:

 • KLINIČKE RADIOLOGIJE, 2 specijalizacije
 • MEDICINE RADA I SPORTA, 1 specijalizacija
 • URGENTNE MEDICINE, 1 specijalizacija
 • OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE, 1 specijalizacija
Kandidati za dodjelu specijalizacije treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da su zdravstveno sposobni za specijalizaciju za koju se kandiduju
 • da imaju završen medicinski fakultet – stručno zvanje doktor medicine
 • da imaju položen stručni ispit
 • da imaju važeću licencu – odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore
 • da posjeduju radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci nakon položenog stručnog ispita
 • da posjeduju znanje jednog stranog jezika
 • da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da dostave:
 1. Prijavu svojeručno potpisanu, sa navedenom dokumentacijom koju dostavljaju
 2. Biografiju sa adresom i kontakt podacima
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Izvod iz matične knjige vjenčanih
 6. PBA-1
 7. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu
 8. Dodatak diplome za kandidate koji su završili integrirani I i II ciklus studija medicine
 9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 10. Važeću Licencu za rad izdatu od nadležne ljekarske komore
 11. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 12. Uvjerenje o zaposlenju u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
 13. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita
 14. Potvrdu prepisa položenih ispita na studiju
 15. Potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija i o dužini trajanja studija
 16. Za produženje studija usljed komplikacija u trudnoći, porodiljskog odsustva, duže bolesti dostaviti liječnički nalaz ili za produženje studija iz nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu dostaviti pisani dokaz
 17. Nagrade za vrijeme studija (nagrada rektora Univerziteta, nagrada dekana medicinskog fakulteta)
Kandidati koji se prijavljuju za više specijalizacija dostavljaju dokumentaciju posebno za svaku specijalizaciju. Sva dokumentacija mora biti dostavljena u ovjerenoj kopiji. Kandidati se mole da ne dostavljaju dokumente koji nisu traženi Javnim konkursom. Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da nakon izbora za dodjelu specijalizacije, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostave:
 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje specijalizacije za koju su izabrani
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Po zatvaranju Javnog konkursa, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija (u daljem tekstu: Komisija) će pregledati dostavljenu dokumentaciju i izvršiti klasifikaciju kandidata. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa (neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave), neće se uzeti u razmatranje. Komisija će u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni konkurs izvršiti bodovanje, pozvati i obaviti razgovor sa svim prijavljenim kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune i uredne. Kandidati na razgovor sa Komisijom pozivat će se pismenim putem. Podnosilac neblagovreme, neuredne i nepotpune prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom. Urednom prijavom na Javni konkurs smatra se ona koja je uredno popunjena i svojeručno potpisana. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju uslova koji su naznačeni u Javnom konkursu. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u Javnom konkursu. Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave. Komisija će u pisanoj formi, zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju. Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri. Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i dostaviti je direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata i istu sa rang listom uspješnih kandidata istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove. Prijavljivanje na Javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u Dnevnom listu „Oslobođenje“ Prijave dostaviti  na pisarnicu Ustanove  ili putem pošte na adresu:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla 75000 T U Z L A Ul. Albina i Franje Herljevića br. 1

 

KOMISIJI  ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA “Prijava za Konkurs za izbor kandidata i dodjelu specijalizacije iz ______________________“ Sa naznakom  „NE OTVARATI“

 

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

DIREKTOR, s.r.,Prim.dr Suad Bijedić

Read more...

Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla uručeno priznanje

Održana svečana dodjela priznanja za Totalno pozitivnu ličnost osobe i organizacije 2021. godine u organizaciji Radio Kameleona  -Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla uručeno priznanje-  Proglašeni su pobjednici svake kategorije i pobjednici online glasanja (transparentno i online), koje se održalo na web stranici licnostgodine.kameleon.ba. Nakon 400.000 posjeta na web stranici projekta i preko 45.000 glasova po svim kategorijama: Našoj Službi hitne medicinske pomoći između ostalih, dodijeljeno je PRIZNANJE ZA HEROJSKI DOPRINOS NAŠEM DRUŠTVU, s posebnim naglaskom na vrijeme pandemije i za kompletne nadljudske napore u sadejstvu sa ostalim kolegama. Mi smo ponosni na ovo priznanje! Tim više zato što je stiglo glasovima upravo od onih koji su prepoznali naš kvalitet zdravstvenih usluga neophodan i zbog kojih smo tu 24 sata, naših sugrađana. Inače, sve osobe i organizacije koji su postigli značajne rezultate u prošloj godini i ljudi koji su na bilo koji način pomogli svima iz svih oblasti života su najjače karike lanca budućnosti svih nas i kao takvi zaslužuju da budu viđeni i primijećeni, poruka je ove manifestacije.
Read more...