Author - futura_dztuzla

JAVNI KONKURS za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija

Preuzmite PDF verziju Javnog konkursa ovdje!

Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 153. i 154. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“ broj: 46/10 i 75/13), članova 1., 2. stav 1., 12. i 13. stav 1. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Sl. novine F BiH“ broj: 75/20), a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl. novine F BiH“ broj: 102/13, 55/14 i 99/19), Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Tuzlanskog kantona Federalnog ministarstva zdravstva broj: 13/1-02-37-17354  od 07.09.2011.godine za 2011. godinu, broj: 13/1-37-00300-1-19  od 03.04.2019.godine za 2019. godinu, broj: 13/1-33-024283-3-21 od 15.09.2021.godine za 2021. godinu i 13/1-33-004062-2-22 od 03.03.2022. godine za 2022. godinu i Odluke direktora o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Konkursa za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija za potrebe Javne zdravstveno-nastavne ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, broj: 16-02-1962-1/22 od 20.04.2022.godine, direktor Ustanove r a s p i s u je

JAVNI  KONKURS

za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija iz:

 • KLINIČKE RADIOLOGIJE, 2 specijalizacije
 • MEDICINE RADA I SPORTA, 1 specijalizacija
 • URGENTNE MEDICINE, 1 specijalizacija
 • OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE, 1 specijalizacija
Kandidati za dodjelu specijalizacije treba da ispunjavaju sljedeće uslove:
 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da su zdravstveno sposobni za specijalizaciju za koju se kandiduju
 • da imaju završen medicinski fakultet – stručno zvanje doktor medicine
 • da imaju položen stručni ispit
 • da imaju važeću licencu – odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore
 • da posjeduju radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci nakon položenog stručnog ispita
 • da posjeduju znanje jednog stranog jezika
 • da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da dostave:
 1. Prijavu svojeručno potpisanu, sa navedenom dokumentacijom koju dostavljaju
 2. Biografiju sa adresom i kontakt podacima
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Izvod iz matične knjige vjenčanih
 6. PBA-1
 7. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu
 8. Dodatak diplome za kandidate koji su završili integrirani I i II ciklus studija medicine
 9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 10. Važeću Licencu za rad izdatu od nadležne ljekarske komore
 11. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 12. Uvjerenje o zaposlenju u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
 13. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita
 14. Potvrdu prepisa položenih ispita na studiju
 15. Potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija i o dužini trajanja studija
 16. Za produženje studija usljed komplikacija u trudnoći, porodiljskog odsustva, duže bolesti dostaviti liječnički nalaz ili za produženje studija iz nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu dostaviti pisani dokaz
 17. Nagrade za vrijeme studija (nagrada rektora Univerziteta, nagrada dekana medicinskog fakulteta)
Kandidati koji se prijavljuju za više specijalizacija dostavljaju dokumentaciju posebno za svaku specijalizaciju. Sva dokumentacija mora biti dostavljena u ovjerenoj kopiji. Kandidati se mole da ne dostavljaju dokumente koji nisu traženi Javnim konkursom. Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da nakon izbora za dodjelu specijalizacije, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostave:
 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje specijalizacije za koju su izabrani
Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Po zatvaranju Javnog konkursa, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija (u daljem tekstu: Komisija) će pregledati dostavljenu dokumentaciju i izvršiti klasifikaciju kandidata. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa (neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave), neće se uzeti u razmatranje. Komisija će u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni konkurs izvršiti bodovanje, pozvati i obaviti razgovor sa svim prijavljenim kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune i uredne. Kandidati na razgovor sa Komisijom pozivat će se pismenim putem. Podnosilac neblagovreme, neuredne i nepotpune prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom. Urednom prijavom na Javni konkurs smatra se ona koja je uredno popunjena i svojeručno potpisana. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju uslova koji su naznačeni u Javnom konkursu. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u Javnom konkursu. Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave. Komisija će u pisanoj formi, zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju. Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri. Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i dostaviti je direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata i istu sa rang listom uspješnih kandidata istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove. Prijavljivanje na Javni konkurs: Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u Dnevnom listu „Oslobođenje“ Prijave dostaviti  na pisarnicu Ustanove  ili putem pošte na adresu:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla 75000 T U Z L A Ul. Albina i Franje Herljevića br. 1

 

KOMISIJI  ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA “Prijava za Konkurs za izbor kandidata i dodjelu specijalizacije iz ______________________“ Sa naznakom  „NE OTVARATI“

 

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

DIREKTOR, s.r.,Prim.dr Suad Bijedić

Read more...

Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla uručeno priznanje

Održana svečana dodjela priznanja za Totalno pozitivnu ličnost osobe i organizacije 2021. godine u organizaciji Radio Kameleona  -Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla uručeno priznanje-  Proglašeni su pobjednici svake kategorije i pobjednici online glasanja (transparentno i online), koje se održalo na web stranici licnostgodine.kameleon.ba. Nakon 400.000 posjeta na web stranici projekta i preko 45.000 glasova po svim kategorijama: Našoj Službi hitne medicinske pomoći između ostalih, dodijeljeno je PRIZNANJE ZA HEROJSKI DOPRINOS NAŠEM DRUŠTVU, s posebnim naglaskom na vrijeme pandemije i za kompletne nadljudske napore u sadejstvu sa ostalim kolegama. Mi smo ponosni na ovo priznanje! Tim više zato što je stiglo glasovima upravo od onih koji su prepoznali naš kvalitet zdravstvenih usluga neophodan i zbog kojih smo tu 24 sata, naših sugrađana. Inače, sve osobe i organizacije koji su postigli značajne rezultate u prošloj godini i ljudi koji su na bilo koji način pomogli svima iz svih oblasti života su najjače karike lanca budućnosti svih nas i kao takvi zaslužuju da budu viđeni i primijećeni, poruka je ove manifestacije.
Read more...

Obavijest o vakcinalnom punktu u Bingo City centru 5. i 6. februara 2022. godine

Poštovani, želeći da građanima omogućimo što lakšu dostupnost vakcine protiv COVID-a 19 a zahvaljujući saradnji Doma zdravlja Tuzla i Bingo City Centra, 5. i 6. februara 2022. godine (subota i nedjelja) u Bingo City Centru će biti otvoren vakcinalni punkt. Vakcinalni punkt bit će na raspolaganju svim građanima ZA PRVU DOZU, REVAKCINACIJU i BOOSTER DOZU, a u skladu sa raspoloživim vakcinama. Radno vrijeme vakcinalnog punkta je od 09.00 do 16.00 sati.
Read more...

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE i HERCEGOVINE – Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije „Seksualno i reproduktivno zdravlje u vrijeme COVID-19 pandemije“ (sa učešćem ljekara Doma zdravlja Tuzla)

Upriličena je prva otvorena Centra za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH-a. Sjednica je bila posvećena seksualnom i reproduktivnom zdravlju u vrijeme COVID-19 pandemije. Velika nam je čast i zadovoljstvo da je na ovom eminetnom skupu kao predavač bila Prof.dr.med.sc. Lejla Mešalić, primarijus,specijalista ginekologije i akušerstva,Šef odjeljenja ginekologije, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u našoj ustanovi. Ovaj Centar okuplja i organizuje istraživače iz Bosne i Hercegovine s namjerom da svojim znanjem i stručnošću, kroz istraživanja i razvojne projekte, pomognu institucijama javno-zdravstvenog sistema da spremnije odgovore na ovu i slične situacije u budućnosti. Dugoročno, ovaj Centar će se razvijati kroz istraživanja unutar raznih oblasti i disciplina okupljenih primarno oko platforme jedinstvenog zdravlja i „geozdravstva“, čija primjena treba stvoriti pretpostavke za efikasnije odgovore na buduće emergentne situacije uzrokovane patogenima, a što u konačnici doprinosi jačanju državne biološke sigurnosti,direktorica Centra je akadmkinja Mirsada Hukić. Nakon diskusije doneseni su sljedeći zaključci i preporuke: Infekcija virusom SARS-COV-2 na različite načine utiče na reproduktivne trendove i reproduktivnu sposobnost muškaraca i žena. Na pojavu odgađanja planirane trudnoće pored straha od bolesti, vakcinacije i sl. utiču i socioekonomski faktori koji prate pandemiju. Još uvijek “kratko” trajanje pandemije nije nam omogućilo da imamo potpuno jasna saznanja o uticaju infekcije SARS-COV-2 na reproduktivnu sposobnost muškaraca i žena. Prema dostupnim podacima može se zaključiti da infekcija virusom SARS-COV-2:
 • utiče na spermatogenezu i dovodi do smanjenja kvaliteta sjemena,
 • nema značajnog uticaja na reproduktivnu sposobnost žena tj. ne utiče na oogenezu i implantaciju,
 • izaziva prolazan poremećaj menstraulnog ciklusa,
 • ne smatra se seksualno prenosivom bolešću,
 • vakcina ne utiče na reproduktivnu sposobnost niti žena niti muškaraca,
 • nije dokazan štetan uticaj vakcine na tok trudnoće i perinatalni ishod.
Imajući u vidu gore navedeno, a s ciljem očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja i reproduktivne sposobnosti, donose se sljedeće preporuke:
 • Vakcina je najbolji način prevencije štetnog uticaja infekcije SARS-COV-2 na reproduktivnu sposobnost. Ne postoje podaci koji bi dali prednost nekoj vrsti vakcine u odnosu na drugu.
 • Ne odgađati vakcinaciju, jer nije dokazan štetni učinak vakcine na trudnoću, fetus i ishod trudnoće
 • Svim parovima koji planiraju trudnoću preporučuje se završiti proces vakcinacije prije planiranja trudnoće. Ukoliko se trudnoća i desi, proces vakcinacije se može nastaviti tokom trudnoće prema predviđenom planu u dogovoru sa liječnikom.
 • Ne odgađati trudnoću jer trudnoća ne povećava osjetljivost na infekciju Sars-Cov-2 niti je dokazan vertikalni prijenos infekcije sa majke na fetus.
 • Ne treba odgađati proces liječenja neplodnosti u toku pandemije.
 • Postupke liječenja neplodnosti provoditi prema stručnim vodičima koji se prilagođavaju epidemiološkoj situaciji i u dogovoru sa stručnim timom.
 • Vanredne mjere, obrazac ponašanja i sociokulturni faktori mogu doprinijeti smanjenju incidence prijevremenih porođaja i spontanih pobačaja.
 • Omogućiti trudnicama i Covid pozitivnim trudnicama redovne kontrole u ambulantama.
 • Educirati obiteljske liječnike o stavovima i preporukama kad je u pitanju antenatalna zaštita u pandemiji.
 • Obzirom na već objavljene studije o tome da placente zaraženih trudnica pokazuju neobičan patohistološki nalaz koji ukazuje na hipoperfuziju i upalu placente, planirati multicentričnu studiju u kojoj bi se kod zaraženih trudnica, posteljice analizirale i nadzirale ultrazvučno u toku trudnoće (Color doppler), patohistološki i mikrobiološki nakon porođaja.
 • Podržati dojenje i direktnu njegu bebe uz nošenje zaštitnih maski.
 • Promovisanje organizovanja skrininga cervikalnog karcinoma i karcinoma dojke u BiH.
 • Kontinuirano raditi na dizanju svijesti o značaju HPV infekcije za zdravlje žena i muškaraca.
 • Pilot projekat HPV vakcinacije dječaka i djevojčica u nekoliko gradova Federacije (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, Bihać).
 • Istražiti učestalost i tok HPV-infekcije kod pacijentica zaraženih sa Sar-Cov-2.
 • Osnivanje kabineta za perimenopauzu i postmenopauzu pri dispanzerima za žene (tamo gdje ih nema) u cilju bržeg pružanja usluga dijagnostike premalignih oboljenja endometrijuma i ranih stadijuma raka jajnika ili bržeg upućivanja ovih pacijentica u ustanove koje mogu pružiti navedene usluge.
Svakodnevno se sazanja o uticaju SARS-COV-2 na reproduktivnu sposobnost unapređuju te se i preporuke mogu dopunjavati.
Read more...
VAKCINA 3

Treću ili booster dozu do sada primilo 2.156 sugrađana

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI Posljednja 24 sata SHMP je obavila 184 zdravstvenih usluga.Tako je pregledan 78 pacijent od čega 8 djece ana Klinički centar u Tuzli upućeno je 36 pacijenata,kućnih posjeta ljekara bilo je 25,medicinara 38. Obavljena su i 43 medicinska prevoza. Služba hitne medicinske pomoći ovom prilikom apeluje na sugrađane da prilikom dočeka nove godine izbjegnu korištenje upotrebe bilo kakvih pirotehničkih sredstava,kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. VAKCINACIJA COVID 19 Zadnji evidentirani pokazatelji vakcinacije stanovništa sa 29.decembrom 2021! Prva doza vakcine 34.048 Druga doza vakcine 32.309 Treća doza vakcine 2.156   VAŽNO: Treća doza VAKCINE,prima se nakon 6 mjeseci od primanja druge (Pfizer,Astra i Moderna) a u slučaju Sinopharm vakcine nakon 4 mjeseca. Djeca starija od 12 godina (dobrovoljni pristup) mogu se vakcinisati svaki radni dan od 07.00-15.00 sati uz obavezno prisustvo jednog ili oba roditelja. Vakcinalni punktovi rade svakim radnim danom od 07.00 – 15.00 sati.
Read more...
TEHNIČKA 10

Aktivnosti službi Doma zdravlja Tuzla

TEHNIČKA SLUŽBA

Sniježne padavine sa sobom donose i probleme,posebice vezane za nemogućnost prilaza određenim javnim ustanovama pa tako i Domu zdravlja.Vrijedni zaposlenici odjeljenja za održavanje (TEHNIČKA SLUŽBA),tokom vikenda a i prvog radnog dana nastavili su od ranih jutranjih sati čistiti snijeg na svim prilazima Domu zdravlja kako bi se pacijentima olakšao pristup.Posebice,na nekim mjestima kao što je Medicina rada gdje su u pomoć pritekli i sami zaposlenici (medicinari). Pristupni put oko Doma zdravlja je u nadležnosti „Komunalca“ koji takođe obavlja svoj dio posla.

SLUŽBA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Posljednja 24 sata SHMP je obavila 237 zdravstvenih usluga.Tako je pregledan 71 pacijent,na Klinički centar u Tuzli upućeno je 36 pacijenata,kućnih posjeta ljekara bilo je 34,medicinara 43 te 53 medicinska prevoza.

Služba hitne medicinske pomoću ovom prilikom apeluje na sugrađane da prilikom boravka vani vode računa o poledici koja će neminovno nastati kako ne bi došlo do neželjinh ozljeda,prilikom čega posebno treba voditi računa o obući.Takođe želimo naglasiti da se na svim ulaznim staklenim vratima odjeljenja i službi nalaze upozorenja „OPREZ KLIZAVO“,te se mole sugrađani da obrate pažnju.

VAKCINACIJA COVID 19 Zadnji evidentirani pokazatelji vakcinacije stanovništa sa 11.decembrom 2021! Prva doza vakcine 33.660 Druga doza vakcine 30.495 Treća doza vakcine 829 VAŽNO: Treća doza VAKCINE,prima se nakon 6 mjeseci od primanja druge (Pfizer,Astra i Moderna) a u slučaju Sinopharm vakcine nakon 4 mjeseca. Djeca starija od 12 godina (dobrovoljni pristup) mogu se vakcinisati svaki radni dan od 07.00-15.00 sati uz obavezno prisustvo jednog ili oba roditelja. Vakcinalni punktovi rade svakim radnim danom od 07.00 – 15.00 sati.  
Read more...