BUDUĆNOST JE U NJIHOVOM ZNANJU I RADU „Mlad ljekar sa puno iskustva“

IMG_7859

BUDUĆNOST JE U NJIHOVOM ZNANJU I RADU „Mlad ljekar sa puno iskustva“

Mr.sc.Jusufović dr Edin jedan je od onih mlađih ljekara koji iza sebe slobdono se možće reći već sada ima ogromno iskustvo.Specijalizacija,magistrat i na koncu doktorat razlog je više nego dobar dokaz da se za napredak u struci a posebno u usvajanju novih medicinskih znanja netreba brinuti.Pozitivna agilnost ovog mladog ljekara tuzlanskog Doma zdravlja isplivala je već odavno na površinu a svojim usavršavanjima samo je još jednom pokazao i dokazao da se sve može kad se hoće.

Iako od mlađih generacija primjetno je i kod starijih kolega poštovanje prema ovom mladom lioječniku koji sa pun o energije i ambicija i dalje nastoji da usavršava svoje znanje kako bi korisnici zdravstenih usluga imali što bolji i nadasve vrhun ski tretman u prevenciji ali i liječenju.

Logičnim slijedom ni menadžment Doma zdravlja Tuzla nije ostao imun na uspijehe svog člana kolektiva.Tim povodom odnosno odbranom doktorske diseratcije direktor Doma zdravlja Prim.dr.Kasim Brigić,zamjenik prim.dr.Suad Bijedić i glavna sestra ustanove dipl.med.ses.Fehrija Salković organizovali su skromni prijem za doktora Jusufovića.

Kako je istaknuto svi članovi kolektiva su pononsni na uspijehe koje je ostvario u kratkom vremenu.Doktor Brigić je podcrtao da će svi ljekari posebno oni mlađi a žele napreovati imati svesrdnu podršku menaždmenta kuće.Ujedno je ovo bila i prilika da se članovi menadžmenta zahvale doktoru Jusufoviću koji je svojim radom dopinjeno još većem i kvalitenijem imidžu Doma zdravlja Tuzla.Nastavak razgovora protekao je u atmosferi neformalnog razgovora i planovima u budućnosti ovog mladog ljekara.

IMG_7861

 

Biografski podaci kandidata

 

Edin Jusufović je rođen 04. maja 1979. godine u Tuzli, BiH.
Osnovnu i srednju školu, Opća Gimanzija Lukavac, je zavšio u Lukavcu, BiH, sa odličnim uspjehom. Na kraju srednješkolskog obrazovanja je proglašen Učenikom generacije.
2005. godine završava studij medicine pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Za postignute rezultate u toku dodiplomskog studija dodijeljena mu je Srebrna plaketa Univerziteta. 2006. godine je pred komisijom Federalnog Ministarstva zdravlja Bosne i Hercegovine položio stručni ispit za doktora medicine. 2009. godine započinje specijalizaciju iz pneumoftiziologije.

2007. godine upisuje postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, koji završava ga 2008. godine sa prosječnom ocjenom 10. 2009. godine je odbranio magistarski rad pod nazivom: “Karakteristike T-ćelijski posredovanog imunološkog odgovora kod primarnog karcinoma pluća”. 2012. godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom: “Alteracije ekspresije angiognih tipova mikro RNA u bronhopulmonalnom sistemu oboljelih od planocelularnog i adenokarcinoma pluća”. Eksperimentalni dio magistarskog rada, kao i doktorske disertacije je u cjelosti uradio u Univerzitetskoj klinčkoj bolnici za plućne bolesti i alergije Golnik u Sloveniji. Pri tome, članovi komisije za odbranu magistrskog rada i disertacije su bili profesori Medicinskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani i u Mariboru.

Unazad 5 godina je angažovan kao asistent-vanjski saradnik Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli za nastavni predmet Biohemija.
Do sada je uzeo aktivno učešće kao predavač na 25 internacionalnih stručnih i naučnih medicinskih skupova u: Egiptu, Poljskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Sloveniji, Portugalu, Holandiji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori.

Bio je stipendista Njemačkog ureda za akademske razmjene, prilikom čega je 2003. godine boravio na usavršanju u Kliničkoj bolnici Philipps u Marburg, Njemačka. Član je Evropske škole za onkologiju u čijoj organizaciji je završio napredni kurs iz onkologije u Grčkoj 2004. godine, kao njihov stipendista. Srebrni je član Evropskog respiratornog udruženja unazad 5 godina. Dobitnik je nagrade i stipendije Evropskog respiratornog udruženja za jedan od najboljih radova na njihovoj konferenciji u Porugalu 2012. godine, te kao takav je pozvan kao predavač na njihov kongres u Beču 2012. godine. Pored toga, član je i Evropskog društva za medicinsku onkologiju od 2005. godine i Evropske akademije za alergologiju i kliničku imunologiju od 2008. godine.
Dosada je kao autor i koautor objavio 23 stručna i naučna rada. Pored toga, autor je 3, a koautor 4 tematske jedinica u udžbeniku Plućne bolesti izdatog od strane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 2012. godine.

Uže interesovanje su mu pulmološka onkologija i ctiologa, bronhologija, te imunologija i alergologija.
Aktivno govori 3 strana jezika: engleski, njemački i slovenski jezik.

 

O doktoratu

Mr. sc. Jusufović dr. Edin je svoju doktorsku disertaciju pod nazivom “Alteracije ekspresije angiogenih tipova mikro RNA u broho-pulmonalnom sistemu oboljelih od planoceularnog i adenokarcinoma pluća” započeo raditi u junu 2011. godine. Tkivni materijal neophodan za ovu studiju se, obzirom na veliku specifičnost njenog dizajna, vrlo tešku dostupnost uzorkovanog materijala, te jako oštre uključujuće kriterije, skupljao pune 2 godine, i to u 3 medicinska centra: Poliklinici za plućne bolesti Doma zdravlja Tuzla, Opštoj bolnici Tešanj, te Opštoj bolnici Užice u Srbiji. Nakon prikupljenog materijala, eksperimentalni je uradio u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici za plućne bolesti i alergije Golnik, u Sloveniji.

Studija je podrazumijevala tipiziranje 4 različite vrste mikro RNA, dogovornih za stvaranje krvnih sudova karcinoma pluća, i to u 3 različite vrste tkiva bolesnika: tumoru, tumorskoj okolini i zdravom tkivu. U izradi pojedinih dijelova studije su bili angažovani različiti profili medicinskih eksperata: pulmolozi, bronholozi, patolozi i molekularni genetičari. Na opisani način, studija je imala multidisciplinarni, multicentrični i multinacionalni karakter. Tako je kao njen rezultat objavljen i naučni rad u naučnoj reviji PlosOne, koja se redovno izdaje u SAD-u sa impakt faktorom za 2011. godinu od 4,5. U ovome radu su se po prvi puta u odnosu na pregledanu svjetsku literaturu iznijele naučne činjenice o novim saznanjima o karcinomu pluća. Zbog veoma interesantnih rezultata ove studije, od strane Evropskog respiratornog udruženja (ERS) za ovaju rad je dodijeljenja i jedna od 12 nagrada Evrope, a koje ovo društvo tradicionalno uručuje svake godine za najbolja dostignuća u protekloj godini. Nagrada je uručena mr. sc. Jusufović dr. Edinu u aprilu 2012. godine u Lisabonu.

Pored toga, njen autor tada dobija i ekskluzivno pravo izlaganja na godišnjem kongresu ERS-a u Beču u septembru 2012. godine. Ovo predstavlja svojevrstan presedan, obzirom da ERS-a vrlo rijetko dopušta izlaganja istog rada na dva svoja različita susreta.

Mr. sc. Jusufović dr. Edin je doktorsku disertaciju odbranio pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 24. novembra 2012. godine. Komisiju za odbranu su sačinjavala tri člana: prof. dr. Mitja Košnik sa Univerziteta u Ljubljani, doc. dr. Peter Korošec sa Univerziteta u Mariboru, te prof. dr. Ermina Iljazović, koja je kao rezervni član zamijenila mentora same studije prof. dr. Dragana Kesera.

Na prijemu upriličenom kod prim. dr. Kasima Brigića, direktora Doma zdravlja Tuzla, mr. sc. Jusufović dr. Edin, se duboko zahvalio svima onima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji njegove disertacije, kao i publiciranju njenih rezultata u naprijed navedenoj medicinskoj reviji. Tako se zahvalio, na prvom mjestu svom mentoru prof. dr. Draganu Keseru, a zatim prof. dr. Košnik Mitji, doc. dr. Peter Korošecu, dr. Zorici Radojević iz Užica, kolegama iz Opšte bolnice Tešanj, kao i svim kolegama sa Poliklinike za plućne bolesti Doma zdravlja Tuzla, te rukovodstvu Doma zdravlja Tuzla na čelu sa prim. dr. Kasimom Brigićem. Istaknuo je da bez njihove pomoći i podrške ne bi uspio realizirati ovako obiman i zahtjevan projekat, te da će se u narednom periodu svom snagom truditi unaprijediti stručni i naučni rad na Poliklinici za plućne bolesti Doma zdravlja Tuzla.

Njegove buduće strukovne namjere su bavljenje bronhoskopskog djelatnošću, te citološkom analizom respiratornih oboljenja, kao i respiratornom onkologijom, odnosno oblasti iz koje je odbranio svoj magistarski rad i doktrosku disertaciju. Na akademskom planu izražava želju rada kao docent na predmetu Pulmologija pri Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

 

Sažetak

Uvod: Nastanak karcinoma pluća je vezan za složene molekularne događaje. Angiogeni procesi se čine presudnima za invazivnosti tumora i njegov metastatski potencijal. Mikro RNA (miRNA) bi mogle biti važne u regulaciji angiogeneze tumora.

Materijal i metode: U studiju je uključeno ukupno je 50 bolesnika sa patohistološki dokazanim ne-sitnoćelijskim karcinomom pluća (NSCLC) (32 planocelularni karcinom pluća i 18 adenokarcinom pluća), kao i kontrolna grupa od 45 zdravih pojedinaca. Ekspresija četiri angiogene miRNA (let-7b, mir-9, mir-19a i mir-126) je detektovana kvantitativnom real-time RT-PCR u formalin fiksiranim i parafin ukalupljenim uzorcima tkiva. Poredila su se tri različita tkiva uzoraka NSCLC bolesnika (tumor, tumorska okolina i zdravo pluće tkiva), kao i tkivo pluća zdravih pojedinaca.

Rezultati: MVD status je negativno korelirao sa ekspresijom let-7b, mir-126 i mir-19a, ali ne i sa ekspresijom mir-9. Ekspresija anti-angiogenih let-7b i mir-126 u tumorskom tkivu i okolnom tkivu tumora bile su slične, ali znatno niže u usporedbi sa zdravim plućnim tkivom NSCLC bolesnika, te kontrolnim plućnim tkivom. Ekspresija mir-19a je bila značajno niža u odnosu na tkivo okoline tumora, kao i zdravo tkivo pluća NSCLC bolesnika, te kontrolno plućno tkivo. Nisu uočene značajne razlike u mir-9 ekspresiji između tumorskog tkiva, tkiva okoline tumora, zdravog pluća tkiva NSCLC bolesnika, kano ni i kontrole.

Visoka ekspresija let-7b i mir-126 bile su povezane sa dužim preživljavanjem bez progresije i ukupnim preživljavanjem. Visoka mikro-vaskularna gustoća je bila negativno povezana s ekspresijom let-7b i mir-126, te sa kraćim preživljavanjem. Ekspresija mir-9 i mir-19a nisu korelirale sa dužinom preživljavanja NSCLC bolesnika.

Nisu uočene razlike u ekspresiji mikro RNA između adeno- i planocelularnog karcinoma pluča, spolova ispitanika, niti kliničkih stadija.

Zaključci: Ekspresija let-7b i mir-126 je snižena u tkivu tumora i tkivu tumorske okoline NSCLC bolesnika. Nivo ekspresije let-7b i mir-126 je veoma sličan u tumorskom i okolnom tkivu. Naši rezultati potvrđuju moguću ulogu tih dviju mikro RNA u angiogenezi karcinoma pluća i sugerišu potencijalno novu terapiju ovog oboljenja u ciljnu kontrole tumorske angiogeneze. Također, naši rezultati naglašavaju prognostički utjecaj let-7b i mir-126 kod NSCLC bolesnika.
Ključne riječi: karcinom pluća, angiogeneza, miRNA, preživljavanje

Podijeli na socijalnim mrežama...