CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA +387 35/369-010 | CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE DOMA ZDRAVLJA TUZLA +387 35/368-411 lok. 207


Služba za poboljšanje kvaliteta

Služba za poboljšanje kvaliteta
Radno vrijeme: 07-15
Telefon: 368-411
Menadžer kvaliteta: Prim dr Lejla Mačković
Koordinator za upravljanje rizikom: Spomenka Omanović, Diplomirana medicinska sestra

SLUŽBA OBAVLJA SLJEDEĆE POSLOVE:
• Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u svim organizacionim jedinicama Ustanove,
• Praćenje i unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
• Učešće u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacionih jedinica i praćenje njihove realizacije,
• Rad na ispunjavanju standarda, kriterija i indikatora predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima,
• Standardizacija medicinske dokumentacije,
• Provođenje postupka po žalbama bolesnika,
• Mjerenje zadovoljstva korisnika i zaposlenika,
• Vođenje postupka akreditacije Ustanove,
• Izrada izvještaja i analiza u oblasti upravljanja kvalitetom.

SISTEM KVALITETA
Zdravstveni sistem, medicinsko osoblje i ostali zaposlenici u zdravstvenim ustanovama u poslednjih 10-15 god. suočavaju se sa zahtjevima društva i korisnika zdravstvenih usluga za većim kvalitetom zdravstvene zaštite i manjim rizicima od nepovoljnih ishoda liječenja i pojedinih dijagnostičkih procedura.
Usvajanjem Politike (juli 2003.), donošenjem Zakona o poboljšanju kvaliteta i akreditaciji (oktobar 2005.), i Odlukom o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 68/05), Vlada Federacije BiH je obavezala sve relevantne aktere u zdravstvu, a Zakon sva ministarstva zdravstva da organiziraju i sve javne i privatne zdravstvene ustanove da uvedu sisteme poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.
Odlukom Upravnog odbora 2005. godine započinje proces promjena u JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „dr Mustafa Šehović" Tuzla s ciljem uspostavljanja sistema poboljšanja kvaliteta u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju, AKAZ. Taj dugotrajan i zahtijevan proces koji iziskuje potpuno uključivanje menadžmenta i svih ostalih zaposlenika Ustanove, jedini je izlaz ukoliko želimo biti ustanova s kompetentnim i konkurentnim zdravstvenim službama i zadovoljnim korisnicima.

ORGANIZACIONA STRUKTURA SISTEMA KVALITETA:

Organizacionu strukturu sistema za kvalitet čini:
• Komisija za poboljšanje kvaliteta
• Služba za poboljšanje kvaliteta
Komisiju za poboljšanje kvaliteta čini:
• Menadžer za kvalitet ( predsjednik )
• Načelnici organizacionih jedinica
• Kordinator za upravljanje rizikom
• Predstavnici medicinskih sestara i tehničara
• Predstavnici administrativnog osoblja
• Predstavnici pacijenata
Komisija je nadležna za:
• Uspostavu, razvoj i upravljanje sistemom kvaliteta u Ustanovi.
• Strateško planiranje i donošenje odluka o smjernicama i postupcima osiguranja i poboljšanja kvaliteta.
• Predlaganje konkretnih projekata i aktivnosti radi osiguranja i poboljšanja kvaliteta.
• Osiguranje djelotvornosti postupaka unapređenja kvaliteta i nadziranje efikasnosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i poboljšanje kvaliteta u svim organizacionim jedinicama Ustanove.
U realizaciji definisanih nadležnosti Komisija za kvalitet:
• Učestvuje u definisanju, prijedlaganju i redefinisanju vizije, misije, politike i ciljeva kvaliteta.
• Analizira izvještaje o preispitivanju sistema za osiguranje kvaliteta.
• Analizira izvještaje o internim i eksternim provjerama kvaliteta.
• Razmatra inicijative i izvještaje o kvalitetu.
• Predlaže direktoru Ustanove usvajanje dokumenata sistema kvaliteta i učestvuje u njihovoj izradi.
• U cilju realizacije zadataka definisanih Pravilnikom o poboljšanju kvaliteta i relevantnim propisima iz oblasti osiguranja kvaliteta, predlaže imenovanje posebnih stručnih tijela, komisija i timova.

Savjeti za vaše zdravlje

POVODOM 14. NOVEMBRA SVJETSKOG DANA DIJABETESA, Dijabetes – Indolentnost ima vi…

Dijabetes je ozbiljna, hronična bolest, posljedica je smanjenog lučenja inzulina uz veću ili manju perifernu rezistenciju na inzulin s poslj...

Opširnije

Savjeti za trudnice - prilikom posjete patronažne sestre

Azira Mehanović, patronažna setra Svrha posjeta patronažnih sestara trudnicama je provođenje primarne i sekundarne prevencije a sve u cilju...

Opširnije

Dislalija (poremećaj izgovora)

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
Marina Mastikosa-logoped Dislalija (dyslalia) je poremećaj izgovora i označava nepreci...

Opširnije

Dojenje i njegove prednosti

DISPANZER ZA PREDŠKOLSKU DJECU
doc. dr. sc. med.prim. Mirjana Remetić, specijalista pedijatar
Za dobar start u životu, ne postoji ...

Opširnije

Najčešća oboljenja-školska djeca i omladina - PSIHIČKI POREMEĆAJI

SLUŽBA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE
Dispanzer za školsku djecu i omladinu/Dispanzer za zdravstvenu zaštitu studenata
prim. dr. Nermina...

Opširnije

Mucanje

POLIKLINIKA ZA PATOLOGIJU SLUHA, GLASA i GOVORA
mr. sc. Emina Tucaković Tinjić-logoped Mucanje je u problem u govoru koji je vrlo...

Opširnije

Prevencija kardiovaskularnih bolesti

POLIKLINIKA ZA INTERNE BOLESTI
dr. Adna Mulić, specijalista interne medicine/kardiolog Uglavnom uključuju aktivno djelovanje na faktor...

Opširnije

Kako i na koji način se prilagoditi promjenjljivim vremenskim prilikama

SLUŽBA OPŠTE / PORODIČNE MEDICINE
dr. Sabina Salkić, spec. porodične medicine Nagle promjene vremena, kao što su mijenjanje pritiska, ...

Opširnije

Evropski dani borbe protiv „Melanoma“

POLIKLINIKA ZA KOŽNE BOLESTI
Prim. dr. Meliha Ahmetbašić, spec. dermatovenerolog Poliklinika za kožno-venerične bolesti JZNU Dom zdr...

Opširnije

Stižu alergije

Alergija je pretjerana i  štetna reakcija našeg odbrambenog sistema na često bezazlene tvari iz naše okoline. Tvari koje izazivaju aler...

Opširnije

Kako smanjiti stres?

Brz tempo života, međuljudski odnosi, dugotrajno obrazovanje, poslovna konkurencija, borba za moć, društveni status ili golu egzistenciju, k...

Opširnije

Sve što treba znati o alergiji na sunce

Alergija na sunce kod većine osoba se prvi put javi u adolescenciji. Češće pogađa žene nego muškarce i osobe svjetlije puti. Najčešće se jav...

Opširnije

Šta izaziva srčane aritmije?

Način života utječe na povećan rizik od nastanka srčanih oboljenja, pa samim tim i na nastanak aritmija. Tu su pušenje, pretilost, fizička n...

Opširnije

Simptomi dijabetesa?

Od dijabetesa boluje 382 milijuna osoba diljem svijeta. To je hronična bolest koja nastaje kada gušterača ne proizvodi dovoljno inzulina ili...

Opširnije

Prehlada i gripa

Prehlada je infekcija gornjega dišnog sustava, uzrokovana virusima, najčešće blagog toka u trajanju oko 7 dana. Vodeći je razlog posjeta lij...

Opširnije

O Domu zdravlja

logo footer

Uz 700 zaposlenika, 10 poliklinika, preko 200 ljekara specijalista, profesora, docenata, magistara, vrhunski educiranog višeg i srednjeg medicinskog kadra, naše osoblje maksimalno istrajava na plemenitom i humanom poslu, zašto je ustanova dobila veliki broj najviših odlikovanja i priznanja.

Search