JAVNI KONKURS za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija

JAVNI KONKURS za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija

Preuzmite PDF verziju Javnog konkursa ovdje!


Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 153. i 154. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. novine F BiH“ broj: 46/10 i 75/13), članova 1., 2. stav 1., 12. i 13. stav 1. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inžinjera medicinske biohemije („Sl. novine F BiH“ broj: 75/20), a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za prijem specijalizanata („Sl. novine F BiH“ broj: 102/13, 55/14 i 99/19), Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Tuzlanskog kantona Federalnog ministarstva zdravstva broj: 13/1-02-37-17354  od 07.09.2011.godine za 2011. godinu, broj: 13/1-37-00300-1-19  od 03.04.2019.godine za 2019. godinu, broj: 13/1-33-024283-3-21 od 15.09.2021.godine za 2021. godinu i 13/1-33-004062-2-22 od 03.03.2022. godine za 2022. godinu i Odluke direktora o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Konkursa za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija za potrebe Javne zdravstveno-nastavne ustanova Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, broj: 16-02-1962-1/22 od 20.04.2022.godine, direktor Ustanove r a s p i s u je

JAVNI  KONKURS

za izbor kandidata i dodjelu specijalizacija iz:

 • KLINIČKE RADIOLOGIJE, 2 specijalizacije
 • MEDICINE RADA I SPORTA, 1 specijalizacija
 • URGENTNE MEDICINE, 1 specijalizacija
 • OFTALMOLOGIJE I OPTOMETRIJE, 1 specijalizacija

Kandidati za dodjelu specijalizacije treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su državljani Bosne i Hercegovine
 • da su stariji od 18 godina
 • da su zdravstveno sposobni za specijalizaciju za koju se kandiduju
 • da imaju završen medicinski fakultet – stručno zvanje doktor medicine
 • da imaju položen stručni ispit
 • da imaju važeću licencu – odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore
 • da posjeduju radno iskustvo od najmanje godinu dana u struci nakon položenog stručnog ispita
 • da posjeduju znanje jednog stranog jezika
 • da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju

Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da dostave:

 1. Prijavu svojeručno potpisanu, sa navedenom dokumentacijom koju dostavljaju
 2. Biografiju sa adresom i kontakt podacima
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Izvod iz matične knjige vjenčanih
 6. PBA-1
 7. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu
 8. Dodatak diplome za kandidate koji su završili integrirani I i II ciklus studija medicine
 9. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 10. Važeću Licencu za rad izdatu od nadležne ljekarske komore
 11. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 12. Uvjerenje o zaposlenju u zdravstvenoj ustanovi koja dodjeljuje specijalizaciju
 13. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon položenog stručnog ispita
 14. Potvrdu prepisa položenih ispita na studiju
 15. Potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija i o dužini trajanja studija
 16. Za produženje studija usljed komplikacija u trudnoći, porodiljskog odsustva, duže bolesti dostaviti liječnički nalaz ili za produženje studija iz nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu dostaviti pisani dokaz
 17. Nagrade za vrijeme studija (nagrada rektora Univerziteta, nagrada dekana medicinskog fakulteta)

Kandidati koji se prijavljuju za više specijalizacija dostavljaju dokumentaciju posebno za svaku specijalizaciju.

Sva dokumentacija mora biti dostavljena u ovjerenoj kopiji.

Kandidati se mole da ne dostavljaju dokumente koji nisu traženi Javnim konkursom.

Napomena: Izabrani kandidati će biti u obavezi da nakon izbora za dodjelu specijalizacije, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostave:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje specijalizacije za koju su izabrani

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog konkursa, Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor kandidata za dodjelu specijalizacija (u daljem tekstu: Komisija) će pregledati dostavljenu dokumentaciju i izvršiti klasifikaciju kandidata.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa (neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave), neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Javni konkurs izvršiti bodovanje, pozvati i obaviti razgovor sa svim prijavljenim kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune i uredne.

Kandidati na razgovor sa Komisijom pozivat će se pismenim putem.

Podnosilac neblagovreme, neuredne i nepotpune prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Urednom prijavom na Javni konkurs smatra se ona koja je uredno popunjena i svojeručno potpisana.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju uslova koji su naznačeni u Javnom konkursu.

Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u Javnom konkursu.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave.

Komisija će u pisanoj formi, zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i dostaviti je direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata i istu sa rang listom uspješnih kandidata istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove.

Prijavljivanje na Javni konkurs:

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u Dnevnom listu „Oslobođenje“

Prijave dostaviti  na pisarnicu Ustanove  ili putem pošte na adresu:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova
Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla
75000 T U Z L A
Ul. Albina i Franje Herljevića br. 1

 

KOMISIJI  ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA
“Prijava za Konkurs za izbor kandidata i dodjelu specijalizacije iz ______________________“
Sa naznakom  „NE OTVARATI“

 

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na Javni konkurs neće se vraćati kandidatima.

 

DIREKTOR,
s.r.,Prim.dr Suad Bijedić

Podijeli na socijalnim mrežama...