Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca – 1. Doktor medicine – ordinirajući doktor u timu porodične medicine

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca – 1. Doktor medicine – ordinirajući doktor u timu porodične medicine

Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine i Odluke o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad broj: 16-02-4937-1/20 od 14.07.2020. godine, direktor Ustanove, dana 15.07.2020. godine, raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca

 

1. Doktor medicine – ordinirajući doktor u timu porodične medicine

– Odjeljenje u sjedištu sa ambulantama – Služba opšte-porodične medicine

u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla 6 izvršilaca

Kratak opis poslova:

Obavlja preglede, liječenje i rehabilitaciju pacijenata, vrši propisivanje terapije, ortopedskih i drugih pomagala, prati tok liječenja, po potrebi upućuje pacijenta na dijagnostičke pretrage, specijalističke preglede, bolničko liječenje i rehabilitaciju, daje savjete i radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata, izdaje potvrde o privremenoj spriječenosti za rad – doznaka, neposredno sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji bi mogli direktno uticati na zdravstveno stanje stanovništva i druge poslove u struci u skladu sa djelatnošću ustanove.

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa:

Opšti uslovi:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine

2. da su stariji od 18 godina

3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo:

· stručno zvanje, zanimanje, smjer:doktor medicine

  • stepen stručne spreme: VSS VII stepen/Integrirani I i II ciklus studija sa 360 bodova
  • radno iskustvo u struci: 6 mjeseci

Posebni uslovi:

  • Stručni ispit

· Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore

Ostali posebni uslovi:

  • Poznavanje rada na računaru

Kandidati treba da dostave:

1. Svojeručno potpisanu prijavu na Javni konkurs (prijava treba da sadrži podatke o kandidatu: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, naziv Ustanove u koju aplicira, predmet prijave, popis dokumentacije koju dostavlja na Javni konkurs)

2. Svojeručno potpisanu biografiju

3. Svojeručno potpisan Prijavni obrazac (preuzima se sa web stranice Ustanove: www.dztuzla.ba),

4. Izvod iz matične knjige rođenih

5. Uvjerenje o državljanstvu

6. PBA-1

7. PBA-3

8. Diploma o završenom medicinskom fakultetu

9. Dodatak diplomi dostavljaju kandidati koji su završili integrirani I i II ciklus studija sa 360 ECTS bodova

10. Uvjerenje sa prosjekom ocjena ostvarenih tokom studija

11. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

12. Važeću Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore

13. Dokaz o poznavanju rada na računaru: Certifikat/Uvjerenje/diploma i slično o stečenom znanju nakon provedene edukacije (kursa, tečaja i sl.)

Napomena: kao dokaz o poznavanju rada na računaru neće se uzimati u obzir dokaz o položenom predmetu iz informatike i sl. tokom studija/školovanja.

14. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca,

(ukoliko kandidat nije u mogućnosti dostaviti Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca, treba da dostavi Uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležne porezne uprave ili Uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Kantonalna administrativna služba Tuzla, u kojim je naznačena šifra zanimanja)

§ Kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje radi bodovanja mogu da dostave uvjerenje ove Službe da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme koja se traži javnim konkursom.

§ Kandidati mogu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju prava prema Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona na osnovu koje će ostvariti prednost pri zapošljavanju nad ostalim kandidatima pod uslovom, kada imaju isti broj bodova po prethodno obavljenom bodovanju, po osnovu posebnih uslova i bodova ostvarenih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina, putem testiranja, praktičnog rada i intervjua.

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni konkurs moraju biti u ovjerenoj kopiji.

 

Napomena: Svaki izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostavi:

· Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju.

· Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ne starije od datuma izlaska Javnog konkursa

· Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, ne starije od datuma izlaska Javnog konkursa

Javni konkurs će biti objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranicama JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

Rok za podnošenje prijava na Javni konkurs je 15 dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja, odnosno od dana njegove posljednje objave.

Podnosilac neblagovreme ili neuredne prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih, posebnih i ostalih posebnih uslova (od broja 1-14), koju kandidati treba da dostave prilikom aplikacije na Javni konkurs.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju Javnog konkursa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa i čije prijave budu blagovremene i potpune obavit će se provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina.

Komisija će pismenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog testa.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova stiču pravo da:

– pristupe intervjuu koji ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija za radno mjesto na koje se kandidat prijavio i

– pristupe provjeri njihovih praktičnih znanja i vještina vezanih za radno mjesto za koje su aplicirali.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i istu istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Prijave na Javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu, UZ OBAVEZNU NAZNAKU NA KOVERTI ZA KOJE RADNO MJESTO KANDIDAT APLICIRA:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova

Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

 

75000 T U Z L A

Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

 

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos /navesti poziciju/_____“

sa naznakom „NE OTVARATI“

 

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni konkurs Ustanova neće vraćati kandidatima.


PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE!

 

 

Podijeli na socijalnim mrežama...