JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, a u vezi sa članom 20 a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), članova 6. i 7. Pravilnika o radu – I dio (prečišćen tekst) broj: 04-975-1/2021. od 26.02.2021. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – III dio (unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta) broj: 04-2439-1/2017 od 12.05.2017. godine i Pravilnika o radu – III dio (unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta) broj: 04-2439-1/2017 od 12.05.2017. godine i Odluke o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom broj: 16-02-5944-1/21 od 03.12.2021. godine, direktor Ustanove, raspisuje

 

J A V N I K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

1. Specijalista medicinske biohemije u Odjeljenju: Biohemijsko-hematološki laboratorij –

Služba medicinske dijagnostike 1 izvršilac

Kratak opis poslova:

– obezbjeđivanje uslova za normalno odvijanje procesa rada; – učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za rad u saradnji sa šefom Odjeljenja; – horizontalno povezivanje; – vertikalno povezivanje; – poznavanje cjelokupnog procesa rada u Odjeljenju; – prepoznavanje efekata predanalitičkih, analitičkih i poslije analitičkih faktora na pouzdanost rezultata; – planiranje, evaluacija, validacija i implementacija novih postupaka te kontinuirano osiguranje kvaliteta laboratorijskih pretraga i instrumenata; – radi samostalno na svim vrstama analizatora u Odjeljenju; – implementacija, evaluacija i praćenje programa unutarnje kontrole i vanjske procjene kvaliteta rada i pravilna interpretacija podataka kontrole kvalitete; – potvrda i verifikacija rezultata putem saznanja stečenih naučnim metodama; – aktivnosti na prepoznavanju i promociji uloge medicinskog biohemičara unutar sistema zdravstvene zaštite; – primjena etičkih načela i održavanje sigurnosti u radu Odjeljenja; – poštovanje zakonskih odredbi; – prenos znanja, uključujući i sudjelovanje u radu stručnih i naučnih skupova; – pomoć kao konsultanta liječniku u odabiru i interpretaciji laboratorijskih pretraga; – stara se o nabavci potrebnih reagenasa i učestvuje u svim stručnim poslovima u dogovoru sa šefom Odjeljenja; – ličnim primjerom ističe stručnost, samostalnost, urednost, tačnost, preciznost, marljivost i odgovornost u domenu svoga rada; – poznavanje rada na računaru i korištenje LIS-a; – Rad na poboljšanju i mjerenju kvaliteta prema planu održavanja i poboljšanja sistema kvaliteta i sigurnosti, te mjerenje kvaliteta kliničkog rada (kliničke revizije, indikatori); – učestvovanje u stručnom usavršavanju zdravstvenih radnika (pripravnici, volonteri, novi radnici, postojeći radnici); – učešće u planiranju i realizaciji istraživačkih projekata; – publiciranje stručnih i naučnih radova; – učestvovanje u provjeri stručne sposobnosti radnika; – stalno lično stručno usavršavanje i kontinuiran rad na uvođenju i primjeni savremenih medicinskih dostignuća.

Obavljanje i drugih poslova utvrđenih standardima, politikama i procedurama zdravstvene zaštite i poslova vezanih za dato radno mjesto iz svoje struke, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa:

Opšti uslovi:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine

2. da su stariji od 18 godina

3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

 

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema, radno iskustvo, posebni uslovi i ostali posebni uslovi:

  • stručno zvanje, zanimanje: doktor medicine/magistar farmacije sa specijalizacijom iz medicinske biohemije
  • stepen stručne spreme: VSS VII stepen/ integrirani I i II ciklus studija sa 360 bodova
  • radno iskustvo u struci: 1 godina

· Stručni ispit u stručnom zvanju doktor medicine/magistar farmacije

· Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore

  • Poznavanje rada na računaru

 

Kandidati uz prijavu na Javni konkurs treba dostave:

1. Svojeručno potpisanu prijavu/aplikaciju na Javni konkurs koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, konktakt podatke (adresa, broj telefona i e-mail), naziv Ustanove u koju dostavlja aplikaciju, naziv radnog mjesta na koje aplicira i popis dokumentacije koju dostavlja uz prijavni obrazac.

2. Prijavni obrazac uredno popunjen i potpisan (preuzima se sa web stranice ustanove: www.dztuzla.ba)

3. Diploma o završenom Medicinskom fakultetu ili Farmaceutskom fakultetu i Uvjerenje sa prosjekom ocjena ostvarenih tokom studija za kandidate koji su završili VII stepen stručne spreme,

4. Diploma o završenom Medicinskom fakultetu/Farmaceutskom fakultetu i dodatak diplomi za kandidate koji su završili integrirani I i II ciklus studija sa 360 bodova,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u zvanju doktor medicine/magistar farmacije,

6. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,

7. Važeću Licencu za samostalan rad u zvanju specijaliste, izdatu od nadležne Ljekarske komore,

8. Uvjerenje o radnom iskustvu u zvanju specijaliste od poslodavca,

9. Dokaz o poznavanju rada na računaru: Certifikat/Uvjerenje/diploma i slično o stečenom znanju nakon provedene edukacije (kursa, tečaja i sl.)

Napomena: kao dokaz o poznavanju rada na računaru neće se uzimati u obzir dokaz o položenom predmetu iz informatike i sl. tokom školovanja.

10. Izvod iz matične knjige rođenih,

11. Uvjerenje o državljanstvu,

12. PBA-1,

13. PBA-3,

Kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje radi bodovanja mogu da dostave uvjerenje ove Službe da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme koja se traži javnim konkursom

Pored gore navedene dokumentacije, kandidati koji apliciraju na Javni konkurs mogu dostaviti:

· Dokumentaciju kojom se dokazuju prava prema Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona na osnovu koje će ostvariti prednost pri zapošljavanju nad ostalim kandidatima pod uslovom, kada imaju isti broj bodova po prethodno obavljenom bodovanju, po osnovu posebnih uslova i bodova ostvarenih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina, putem testiranja, praktičnog rada i intervjua.

 

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni konkurs moraju biti u ovjerenoj kopiji.

 

 

Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostavi:

· Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je tjelesno i duševno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje.

· Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ne starije od datuma izlaska Javnog konkursa

· Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, ne starije od datuma izlaska Javnog konkursa

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a rok za podnošenje prijava počinje teći narednog radnog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Podnosilac neblagovreme ili neuredne prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih, posebnih i ostalih posebnih uslova naznačenih u Javnom konkursu za prijem u radni odnos i aplikacija na Javni konkurs.

Urednom prijavom na Javni konkurs smatra se uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju Javnog konkursa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa i čije prijave budu blagovremene i potpune obavit će se provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog testa i intervjua.

Komisija će pismenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog testa.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova stiču pravo da:

– pristupe intervjuu koji ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija za radno mjesto na koje se kandidat prijavio

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i obavijestiti kandidate o terminu održavanja intervjua. Rang lista uspješnih kandidata će biti istaknuta na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Prijave na Javni konkurs dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte na adresu:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova

Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

75000 T U Z L A

Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

“Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos –SPECIJALISTA MEDICINSKE BIOHEMIJE“

sa naznakom „NE OTVARATI – OTVARA KOMISIJA“

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni konkurs Ustanova neće vraćati kandidatima.

Direktor,

s.r., Bijedić prim.dr Suad

Podijeli na socijalnim mrežama...