JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

Javni oglas u PDF formatu možete preuzeti OVDJE!


Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, a u vezi sa članom 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019. godine, članom 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj: 04-3303-1/2019. od 27.05.2019.godine i Odlukom o utvrđivanju potrebe i raspisivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad broj: 16-02-758-1/20. od 24.01.2020.godine, direktor Ustanove dana 27.01.2020.godine, raspisuje

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

sa punim radnim vremenom

uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

1. Spremačica

u Odjeljenju vešeraja i održavanja čistoće u Službi tehničkih poslova – 4 izvršioca

Kratak opis poslova:

Vrši organizovanje rada i obezbjeđenje uslova za normalno odvijanje rada; – obavlja čišćenje svih prostorija koje su joj dodijeljene, čišćenje toaleta i mokrog čvora uz upotrebu dezinfekcionih sredstava; – strogo vodi računa i odgovara za nastalu štetu ukoliko nije prije napuštanja posla izvršila kontrolu da li elektro-uređaji isključeni, vodovodne slavine zatvorene, prozori i vrata zaključani, svjetla pogašena i sl.; – poslije završetka rada ključeve od prostorija predaje čuvaru; – u ambulantama koje nemaju centralno grijanje loži peći, čisti i iznosi pepeo, donosi ugalj i drva, prati zalihe uglja i drva i na vrijeme interveniše da se obezbijede dovoljne količine čvrstog goriva; – ukoliko u ambulanti nema vode, istu donosi; – radi i druge poslove iz svog domena; – prati potrošnju sredstava za održavanje čistoće i na vrijeme dobavlja potreban materijal.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine

2. da su stariji od 18 godina

3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da imaju završenu osnovnu školu

Kandidati uz prijavu treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (preuzima se sa web stranice ustanove: www.dztuzla.ba)

2. Biografiju sa naznakom kontakt telefona i e-mail adresu

3. Izvod iz matične knjige rođenih

4. Uvjerenje o državljanstvu

5. PBA-1

6. PBA 3

7. Dokaz o završenom obrazovanju: Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi

8. Uvjerenje sa prosjekom ocjena ostvarenih tokom školovanja

9. Uvjerenje o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima od poslodavca (ukoliko kandidat nije u mogućnosti dostaviti uvjerenje o radnom iskustvu od poslodavca, treba da dostavi uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležne porezne uprave ili uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Kantonalna administrativna služba Tuzla, u kojim je naznačena šifra zanimanja) radi bodovanja, ukoliko kandidat ne dostavi uvjerenje neće biti bodovan po osnovu radnog iskustva

10. Uvjerenje Službe za zapošljavanje ako se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica radi bodovanja kandidata

11. Kandidati mogu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju prava prema Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona, na osnovu koje će ostvariti prednost pri zapošljavanju nad ostalim kandidatima pod uslovom, kada imaju isti broj bodova po prethodno obavljenom bodovanju, po osnovu uspjeha u školovanju, dužini čekanja na zaposlenje, radnom iskustvu na poslovima spremačice, bodova ostvarenih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem intervjua.

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u ovjerenoj kopiji ili originalu.

Napomena:

Svi izabrani kandidati će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu dostave:

· Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju,

· Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i

  • Uvjerenje o nekažnjavanju.

Podnosilac neblagovreme ili neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju Javnog oglasa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj oglasnoj proceduri.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i čije prijave budu blagovremene, potpune i uredne obavit će se provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina, putem intervjua.

Komisija će pismenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem intervjua.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i istu istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a rok za podnošenje prijava počinje teći narednog radnog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu, UZ OBAVEZNU NAZNAKU NA KOVERTI ZA KOJE RADNO MJESTO KANDIDAT APLICIRA:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova

Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

 

75000 T U Z L A

Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

 

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos /OBAVEZNO navesti na koju poziciju se aplicira/“

sa naznakom „NE OTVARATI“

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na javni oglas Ustanova neće vraćati kandidatima.

Podijeli na socijalnim mrežama...