KONTINUIRANA EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

IMG 0024

KONTINUIRANA EDUKACIJA ZDRAVSTVENIH RADNIKA

Služba specifične zdravstvene zaštite-MEDICINA RADA bila je domaćin edukativnog sastanka na teme:“Zdravstveni rizici i zaštita lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju“ na ovu temu govorila je mr.med.sc.dr Sabina Bečirović,spec.medicine rada.Naredna tema bila je usko vezana za već pomenutu pa je vođenju medicinske dokumentacije kod lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju govorio Mladen Marošević, dipl.med.tehničar.

Između ostalog na predavanju je rečeno da se pod joniziraćim zračenjem podrazumjeva ono zračenje koje ima dosta energije da razbije neutralne molekule u elektronski nabijene čestice-jone. U jonizirajuće zračenje ubrajaju se od elektromagnetskih zračenja: X- i gama zraci, a od korpuskularnih zračenja sve čestice koje imaju dosta veliku kinetičku energiju, odnosno brzinu: elektroni (beta-zračenje), pozitroni, protoni, deuteroni, alfa čestice i neutroni.

Jonizirajuće zračenje se u medicini koristi u dijagnostičkoj radiologiji, nuklearnoj medicini i radioterapiji. Moderna dijagnostička radiologija osigurava bržu i precizniju dijagnozu i omogućava monitoring velikog broja oboljenja. Od metoda koje koriste jonizirajuće zračenje koriste se klasična radiografija, dijaskopske procedure, kompjuterizirana tomografija, digitalna suptrakciona angiografija,rečeno je ovom prilikom.

Podijeli na socijalnim mrežama...