ODJELJENJE ZA PROFESIONALNU PATOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU

6

ODJELJENJE ZA PROFESIONALNU PATOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU

Šef odjeljenja za profesionalnu patologiju i toksikologiju: ……… Prim.prof. dr. med. sci. Nurka Pranjić
Odgovorna sestra odjeljenja: …………………………………………………….dipl.ms Alma Mujačić

1. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju pruža sekundarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite radnika i nastavna je baza za dodiplomsku i postdiplomsku edukaciju kadrova (uključujući specijalizaciju medicine rada i sporta, subspecijalizacije…. doedukacije…) u kliničkom dijelu medicine rada, kao i u javnozdravstvenom sektoru Univerzitetima za područje zdravlja i sigurnosti na radu i okolišu (faktorima radne klime/ okoliša/ životnog okoliša koji obezbjeđuje život, zdravlje i sigurnost na radu svim radnicima/ ne samo onima koji su zaposleni na posebnim radnim mjestima). Provodi promociju i primarnu zdravstvenu zaštitu na radnom mjestu. Odjeljenje sarađuje sa zdravstvenim ustanovama svih nivoa zdravstvene zastite (u kantonu, entitetima BiH, internacionalnim institucijama) i pruža stručnu, konsultativnu i metodološku pomoć drugim službama/ odjeljenjima u zdravstvu i subjektima odgovornim za sigurno radno mjesto.

2. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju ima osnovni zadatak da kroz procjenu rizika pravovremeno prepozna simptome i znake poremećaja koji se uzročno posljedično mogu dovesti u vezu sa profesionalnim štetnostima, rizicima i opasnostima radnog mjesta, pravovremeno dijagnostikuje, liječi i/ili rehabilitira, profesionalno rehabilitira, predloži eventualnu adaptaciju radnog mjesta u cilju prevencije povreda na radu, profesionalnog oboljevanja, ireverzibilnih hroničnih oboljenja i ranog invalidiziranja radnika, te ranog vraćanja radnika na posao stabiliziranog zdravstvenog stanja (koji najčešće djeluje kao faktor ozdravljenja u adaptiranu radnu sredinu sa povremenim fazama fleksibilnog radnog vremena).

3. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju je jedino odjeljenje na Kantonu (ali i u Fedreaciji BiH/ Republici Srpskoj) koje obzirom na ljudske resurse (univerzitetski, tercijalni nivo polikliničke zdravstvene zaštite) i iskustvo dobre prakse otkriva, verificira i vodi registar profesionalnih bolesti i povreda na radu (vještači procjenom rizika i verificira profesionalna oboljenja i sporne povrede na radu, popunjava prijavu za profesionalnu bolest) prevenira distres na radu izazvan različitim faktorima stresa među kojima je često i mobing ponašanje/ akt nasilja u cilju promocije mentalnog zdravlja, preko mentalne rehabilitacije i okupacione terapije do ranog vraćanja izloženih na radno mjesto. Koristi metodu medijacije sa akterima radne sredine.

4. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju vodi registre za privremenu spriječenost za rad, registre za profesionalne bolesti, registre povreda na radu, registre bolesti u vezi s radom, te registre prekancerogenoza: radnika izloženih karcinogenim faktorima prema IARC. Zadatak joj je kontinuirana evaluacija i monitoring podataka registara, analizira i predlaže programa i mjere za prevazilaženje negativnih parametara i ishoda u odnosu na zdravlje i invalidiziranje radnika.

5. Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju ima zadaću da dijagnostikuje, prati i predlaže mjere prevencije za bolesti vezane uz rad i kreira promotivne programe (interventni programi). Odjeljenje planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja radnika

Podijeli na socijalnim mrežama...