SLUŽBA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – MEDICINA RADA

1

SLUŽBA SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – MEDICINA RADA

Medicina rada, kao preventivna disciplina, se bavi poslovima očuvanja i unapređenja zdravlja radnika, njihove radne sposobnosti i stvaranja sigurne i zdrave radne sredine. Služba pruža specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika u skladu sa članom 15. Zakona o zdravstvenoj zaštiti “Sl. Novine FBiH” broj 46/10.

Realizacija zadataka u Službi se ostvaruje putem timskog rada stručnjaka različitih profila: ljekara specijalista medicine rada, ljekara drugih specijalnosti – konsultanata, psihologa , inžinjera zaštite na radu, socijalnih radnika i stručnjaka drugih profila.

ORGANIZACIONA STRUKTURA

• Odjeljenje specifične zdravstvene zaštite sa funkcionalnom dijagnostikom i preduzetim ambulantama

• Odjeljenje za ocjenjivanje radne sposobnosti

• Odjeljenje za profesionalnu patologiju i toksikologiju

Načelnica:……………………………………………………………….. mr. med. sc. dr. Sabina Bećirović, spec. med. rada
Glavna medicinska sestra:…………………………………… dipl. med. teh. Tatjana Aščerić

Rad se obavlja od 07 do 15 sati svakim radnim danom a po potrebi i subotom u sjedištu Službe , a po zahtjevu korisnika naših usluga i na terenu u sjedištu privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona i izvan.

Telefon Službe: 035 368-423
E-mail : [email protected]

Služba zapošljava ukupno 35 zaposlenika i to:

  • 11 doktora medicine, od kojih je 9 specijalista medicine rada i dva doktora opšte medicine rada. Među specijaliastima medicine rada, jedan je doktor medicinskih nauka, tri magistra medicinskih nauka i 6 primarijusa.
  • 24 medicinske sestre – tehničari od kojih su 4 diplomirane medicinske seste tehničari, jedna je magistar zdravstvenih nauka.

Podijeli na socijalnim mrežama...