SLUŽBA ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

20150328-sluzba-za-higijensko-epidemiolosku-zdravstvenu-zastitu

SLUŽBA ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Higijensko epidemiološka služba se sastoji iz 2 odjeljenja:

 1. odjeljenje za epidemiologiju
 2. odjeljenje za higijenu i ekologiju

Opis poslova odjeljenja za epidemiologiju

 1. praćenje i proučavanje kretanja zaraznih bolesti
 2. epidemiološko izviđanje naselja i kolektiva
 3. epidemiološko anketiranje oboljelih od zaraznih bolesti
 4. epidemiološko anketiranje u domaćinstvu i kolektivu kod pojave zarazne bolesti
 5. preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
 6. dezinfekcija,dezinsekcija i deratizacija prema epidemiološkim indikacijama
 7. vođenje evidencije zaraznih bolesti
 8. zdravstveni nadzor nad licima iz okoline oboljelog
 9. zdravstveni nadzor nad kliconošama
 10. zdravstveni nadzor nad licima koja dolaze i endemskih žarišta i ugroženih područja
 11. praćenje i proučavanje hig.epid. uslova koji utiču na oboljevanje ljudi od zaraznih i masovnih nezaraznih oboljenja
 12. postavljanje indikacija za seroprofilaksu i hemoprofilaksu
 13. prijava epidemije zaraznih bolesti prema važećim zakonskim propisima
 14. kontrola sprovođenja protivepidemijskoh mjera
 15. prikupljanje podataka o kretanju vodećih masovnih nezaraznih oboljenja
 16. ljekarski pregled u svrhu imunizacije i sprovođenje imunizacije
 17. uzimanje briseva predmeta i stvari kod trovanja hranom
 18. prikuplja podatke na terenu o stanju vodoopskrbnih objekata, nužnika i sl.
 19. uzima i šalje hranu na analizu higijenske ispravnosti
 20. vrši pregled vode na bakteriološku ispravnost
 21. vrši kontrolu rezidualnog hlora u vodi
 22. vrši dezinfekciju lokalnih vodovoda i bunara
 23. priprema i pravi propagandni materijal u cilju zdravstvenog prosvjećivanja
 24. organizovanje seminara koji se odnose na aktuelnu epidem.situaciju kao i edukacija stanovništva putem medija.
 25. izrada planova u edukaciji specijalista, ljakara na specijalizaciji i pripravnika
 26. učešće u radu komisije za kontrolu infekcijai i stalno praćenje trenutne situacije
 27. obavljanje sticanja potrebnih znanja o hig. Životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe kao i ličnoj higijeni lica koja rade u proizvodnji i prometu životnih namirnica.
 28. zdravstveni pregled- sanitarni pregled osoba koje su na osnovu člana 30. zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stavljene pod zdravstveni nadzor
 29. predavanja u vrtićima, školama i drugim javnim Ustanovama s ciljem edukacije građana o zaraznim i nezaraznim bolestima
 30. kontrola vakcinalnog statusa djece prema epidemiološkim indikacijama
 31. pregled na vašljivost i scabies

Opis poslova odjeljenja iz higijene – zdravstvene ekologije

 1. Praćenje, analiza i ocjenjivanje uticaja faktora okoliša ( zrak,tlo, otpadne vode, buka) na zdravstveno stanje stanovništva Tuzle
 2. praćenje emisije otrovnih gasova na području grada Tuzle, te rad na njihovom suzbijanju
 3. praćenje faktora zagađenja tla površinskim i indusrtijskim vodama , te rad na suzbijanju njihovog štetnog djelovanja
 4. praćenje štetnog djelovanja čvrstih otpadnih materija ( smetljišta i industijskog otpada ), te mjere za suzbijanje njihovog štetnog djelovanja
 5. obavljanje poslova iz oblasti ekotoksikologije ( PRAĆENJE, PREVENCIJA I KOREKCIJA) koji se odnose na sve faktore okoliša( BIOLOŠKI, HEMIJSKI, FIZIOLOŠKI), a provode se u svim medijima okoliša koji dolaze u kontakt sa ljudskim organizmom ( voda, zrak, namirnice,tlo) , učestvuje u mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
 6. praćenje, analiza i ocjenjivanje higijenske ispravnosti vode za piće i vodoopskrbe na području grada Tuzle ( bunari,česme, izvori, lokalni vodovodi)
 7. praćenje, analiza i ocjenjivanje kvalitete vode za kupanje, rekreaciju i sport
 8. praćenje, analiza i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe
 9. nadzor nad objektima društvene ishrane, internatima i dječjim ustanovama, te osnovnim, srednjoškolskim i fakultetskim ustanovama
 10. planiranje i provođenje istraživačkih projekata iz oblasti higijene i ekologije
 11. saradnja sa zavodom za javno zdravstvo TK , Kantonalnim ministarstvom zdravstva, sanitarnom inspekcijom
 12. vođenje javno zdravstvenih registara iz oblasti higijene i zdravstvene ekologije

UPOSLENICI SLUŽBE:

 1. dr Mehičić Amerlina, spec.epidemiolog , NAČELNIK SLUŽBE
 2. Mr.dr.Šadić Jasna ,spec.epidemiolog,ŠEF ODJELJENJA ZA EPIDEMIOLOGIJU
 3. Dr Halilović Edin , spec.higijene i ekologije
 4. Dipl.san.ing. Milkunić Rašid
 5. Tunjić Alma, odgovorni sanitarni tehničar
 6. Hasanbašić Elifalma , sanitarni tehničar
 7. Stjepić Mladen, sanitarni tehničar
 8. Stjepić Gordana, sanitarni tehničar
 9. Kovačević Slavica, sanitarni tehničar
 10. Dedić Zumreta,sanitarni tehničar
 11. Vilušić Milica , sanitarni tehničar
 12. Milkunić Damir,sanitarni tehničar

RADNO VRIJEME SLUŽBE: OD 7 – 13.30.

VRŠIMO VAKCINACIJU SLJEDEĆIM VAKCINAMA

 1. Hepatitis B vakcina
 2. Hepatitis A vakcina
 3. Pneumo 23 vakcina
 4. Typhus VI vakcina
 5. Žuta groznica
 6. Meningokokna vakcina
 7. Tetanus vakcina
 8. Vakcina protiv gripe

Posjedujemo sva potrebna rješenja koja se izdaju od strane Federalnog ministarstva zdravstva za obavljanje poslova iz naše nadležnosti.

SJEĆANJE NA DR .GORDANU KOVAČEVIĆ

DR Gordana Kovačević je bila šef Službe sve do 7.jula 2009.god. kada je nažalost izgubila bitku sa teškom bolešću.
Dr Gordana Kovačević je rođena 16.6.1959.god. u Tuzli.
Medicinski fakultet završila je 1986.god., a specijalizaciju iz epidemiologije 1997.god. Bila je veoma aktivna u svom radu, naročito mu prevenciji ovisnosti.
Aktivnu ulogu je imala i u projektu „ Savjetovanje, besplatno i anonimno testiranje na HIV.
UVIJEK ĆEMO JE SE RADO SJEĆATI I NASTAVITI PUTEM KOJIM JE ONA IŠLA .

22.3.2015.GOD. OBILJEŽAVA SE KAO SVJETSKI DAN VODA ,S CILJEM DA SE ŠTO VIŠE SAČUVA VODA OD ZAGAĐENJA .TIM POVODOM NAŠA SLUŽBA IZVRŠLA JE BAKTERIOLOŠKU ANALIZU NEKOLIKO IZVORIŠTA SA PODRUČJA GRADA TUZLA I DOBILA SLEDEĆE REZULTATE:

 1. LOKALNI VODOVOD MJESNA ZAJEDNICA, O.Š. GORNJA LIPNICA – ODGOVARA
 2. KOPANI BUNAR ,O.Š. BREŠKE, AMBULANTA BREŠKE – NE ODGOVARA
 3. LOKALNI VODOVOD – FABRIKA VODE ,AMBULANTA DOBRNJA – ODGOVARA
 4. KAPTIRANI IZVOR MIHATOVIĆI – NE ODGOVARA
 5. KAPTIRANI IRVOR ŠIČKI BROD – ODGOVARA

TAKOĐE, ZZJZ TK IZVRŠILO JE ANALIZU NEKOLIKO IZVORIŠTA SA PODRUČJA GRADA TUZLA:

 1. JAVNA ČESMA LIPA MOSNIK – NE ODGOVARA
 2. JAVNA ČESMA HUM MILADIJE – NE ODGOVARA
 3. JAVNA ČESMA OBODNICA – NE ODGOVARA

24. MARTA OBILJEŽAVA SE SVJETSKI DAN TBC-a, TIM POVODOM NAŠA SLUŽBA ĆE ODRŽATI PREDAVANJE O TUBERKULOZI U SREDNJOJ TURISTIČKO UGOSTITELJSKOJ ŠKOLI.

Podijeli na socijalnim mrežama...