Služba za poboljšanje kvaliteta

Služba za poboljšanje kvaliteta

Služba za poboljšanje kvaliteta
Radno vrijeme: 07-15:30
Telefon: 368-411
Spomenka Omanović, diplomirana medicinska sestra, Damir Mujkanović, diplomirani medicinski tehničar

SLUŽBA OBAVLJA SLJEDEĆE POSLOVE:

 • Rad na uspostavljanju, razvijanju i poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u svim organizacionim jedinicama Ustanove,
 • Praćenje i unapređenje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga,
 • Učešće u izradi planova upravljanja kvalitetom i upravljanja rizikom organizacionih jedinica i praćenje njihove realizacije,
 • Rad na ispunjavanju standarda, kriterija i indikatora predviđenih zakonskim i podzakonskim aktima,
 • Standardizacija medicinske dokumentacije,
 • Provođenje postupka po žalbama bolesnika,
 • Mjerenje zadovoljstva korisnika i zaposlenika,
 • Vođenje postupka akreditacije Ustanove,
 • Izrada izvještaja i analiza u oblasti upravljanja kvalitetom.

SISTEM KVALITETA

 • Zdravstveni sistem, medicinsko osoblje i ostali zaposlenici u zdravstvenim ustanovama u poslednjih 10-15 god. suočavaju se sa zahtjevima društva i korisnika zdravstvenih usluga za većim kvalitetom zdravstvene zaštite i manjim rizicima od nepovoljnih ishoda liječenja i pojedinih dijagnostičkih procedura.
 • Usvajanjem Politike (juli 2003.), donošenjem Zakona o poboljšanju kvaliteta i akreditaciji (oktobar 2005.), i Odlukom o početku rada Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 68/05), Vlada Federacije BiH je obavezala sve relevantne aktere u zdravstvu, a Zakon sva ministarstva zdravstva da organiziraju i sve javne i privatne zdravstvene ustanove da uvedu sisteme poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.
 • Odlukom Upravnog odbora 2005. godine započinje proces promjena u JZU Dom zdravlja sa poliklinikom „dr Mustafa Šehović” Tuzla s ciljem uspostavljanja sistema poboljšanja kvaliteta u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju, AKAZ. Taj dugotrajan i zahtijevan proces koji iziskuje potpuno uključivanje menadžmenta i svih ostalih zaposlenika Ustanove, jedini je izlaz ukoliko želimo biti ustanova s kompetentnim i konkurentnim zdravstvenim službama i zadovoljnim korisnicima.

ORGANIZACIONA STRUKTURA SISTEMA KVALITETA:

Organizacionu strukturu sistema za kvalitet čini:

 • Komisija za poboljšanje kvaliteta
 • Služba za poboljšanje kvaliteta

Komisiju za poboljšanje kvaliteta čini:

 • Menadžer za kvalitet ( predsjednik )
 • Načelnici organizacionih jedinica
 • Kordinator za upravljanje rizikom
 • Predstavnici medicinskih sestara i tehničara
 • Predstavnici administrativnog osoblja
 • Predstavnici pacijenata

Komisija je nadležna za:

 • Uspostavu, razvoj i upravljanje sistemom kvaliteta u Ustanovi.
 • Strateško planiranje i donošenje odluka o smjernicama i postupcima osiguranja i poboljšanja kvaliteta.
 • Predlaganje konkretnih projekata i aktivnosti radi osiguranja i poboljšanja kvaliteta.
 • Osiguranje djelotvornosti postupaka unapređenja kvaliteta i nadziranje efikasnosti provedbe internih mehanizama za osiguranje i poboljšanje kvaliteta u svim organizacionim jedinicama Ustanove.

U realizaciji definisanih nadležnosti Komisija za kvalitet:

 • Učestvuje u definisanju, prijedlaganju i redefinisanju vizije, misije, politike i ciljeva kvaliteta.
 • Analizira izvještaje o preispitivanju sistema za osiguranje kvaliteta.
 • Analizira izvještaje o internim i eksternim provjerama kvaliteta.
 • Razmatra inicijative i izvještaje o kvalitetu.
 • Predlaže direktoru Ustanove usvajanje dokumenata sistema kvaliteta i učestvuje u njihovoj izradi.
 • U cilju realizacije zadataka definisanih Pravilnikom o poboljšanju kvaliteta i relevantnim propisima iz oblasti osiguranja kvaliteta, predlaže imenovanje posebnih stručnih tijela, komisija i timova.

Podijeli na socijalnim mrežama...