Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava?

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava?

Diskriminacija je svaki postupak razlikovanja i nejednakosti tretmana osobe ili grupe osoba. Može biti zasnovana na spolu, jeziku, nacionalnom i vjerskom identitetu, socijalnom ili društvenom porijeklu,spolnoj orjentaciji,fizičkim karakteristikama (invaliditetu) kao i svakoj drugoj okolnosti koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojoj osobi onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi prava i sloboda u svim oblastima javnog života.

Poštovani korisnici usluga ove zdravstvene ustanove, da li znate da u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, Zakonom o zabrani diskriminacije BiH, Zakonom o pravima pacijenta FBiH, zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ova zdravstvena ustanova mora :

 • Osigurati svakom pacijentu jednak pristup zdravstvenim uslugama i imati jednak pristup prema svim pacijentima, bez obzira na spol i neku drugu pripadnost;
 • Upoznati pacijenta sa informacijama o njegovom zdravlju, pravima i obavezama i na koji način ih ostvariti u ovoj zdravstvenoj ustanovi;
 • Vidno istaknuti informacije kome se korisnik usluge može žaliti na učinjenu diskriminaciju/omalovažavanje/kršenje prava;
 • Imati posebne pravilnike tijela i jasne procedure kojima se sprječava i sankcioniše diskriminacija;
 • Imati dostupan Vodič za pacijente o zdravstvenoj ustanovi, kućnom redu,, kontakt telefonima , zakonskim pravima i obavezama pacijenta, načinom ostvarivanja; prava na prigovor pacijenta u vezi postupanja zdravstvenih radnika;
 • Pismeno odgovoriti na vašu žalbu u roku od 15 dana prema zakonu o upravnom postupku;
 • Zaposlenici ove ustanove ne smiju ignorisati diskriminacijubez obzira na koga se vrši ili nad kim se vrši.

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava?

 • Prijavite diskriminatorno ponašanje medicinskog ili nemedicinskog osoblja Direktoru zdravstvene ustanove ili Komisiji za prigovore, pismeno;
 • Obratite se nadležnom Ministarstvu zdravlja, nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, Kantonalnom inspektoru;
 • Prijavite diskriminaciju Instituciji ombudsmena BiH;
 • Protiv onoga koji vas diskriminiše možete podnijeti krivičnu prijavu.

Šta možete uraditi ukoliko ova zdravstvena ustanova učini diskriminaciju ili vas omalovažava u pdf formatu možete preuzeti ovdje!

Podijeli na socijalnim mrežama...