AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE i HERCEGOVINE – Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije „Seksualno i reproduktivno zdravlje u vrijeme COVID-19 pandemije“ (sa učešćem ljekara Doma zdravlja Tuzla)

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE i HERCEGOVINE – Centar za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije „Seksualno i reproduktivno zdravlje u vrijeme COVID-19 pandemije“ (sa učešćem ljekara Doma zdravlja Tuzla)

Upriličena je prva otvorena Centra za kontrolu bolesti i geozdravstvene studije Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH-a. Sjednica je bila posvećena seksualnom i reproduktivnom zdravlju u vrijeme COVID-19 pandemije.

Velika nam je čast i zadovoljstvo da je na ovom eminetnom skupu kao predavač bila Prof.dr.med.sc. Lejla Mešalić, primarijus,specijalista ginekologije i akušerstva,Šef odjeljenja ginekologije, Služba za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u našoj ustanovi.

Ovaj Centar okuplja i organizuje istraživače iz Bosne i Hercegovine s namjerom da svojim znanjem i stručnošću, kroz istraživanja i razvojne projekte, pomognu institucijama javno-zdravstvenog sistema da spremnije odgovore na ovu i slične situacije u budućnosti.

Dugoročno, ovaj Centar će se razvijati kroz istraživanja unutar raznih oblasti i disciplina okupljenih primarno oko platforme jedinstvenog zdravlja i „geozdravstva“, čija primjena treba stvoriti pretpostavke za efikasnije odgovore na buduće emergentne situacije uzrokovane patogenima, a što u konačnici doprinosi jačanju državne biološke sigurnosti,direktorica Centra je akadmkinja Mirsada Hukić.

Nakon diskusije doneseni su sljedeći zaključci i preporuke:

Infekcija virusom SARS-COV-2 na različite načine utiče na reproduktivne trendove i reproduktivnu sposobnost muškaraca i žena. Na pojavu odgađanja planirane trudnoće pored straha od bolesti, vakcinacije i sl. utiču i socioekonomski faktori koji prate pandemiju.

Još uvijek “kratko” trajanje pandemije nije nam omogućilo da imamo potpuno jasna saznanja o uticaju infekcije SARS-COV-2 na reproduktivnu sposobnost muškaraca i žena. Prema dostupnim podacima može se zaključiti da infekcija virusom SARS-COV-2:

 • utiče na spermatogenezu i dovodi do smanjenja kvaliteta sjemena,
 • nema značajnog uticaja na reproduktivnu sposobnost žena tj. ne utiče na oogenezu i implantaciju,
 • izaziva prolazan poremećaj menstraulnog ciklusa,
 • ne smatra se seksualno prenosivom bolešću,
 • vakcina ne utiče na reproduktivnu sposobnost niti žena niti muškaraca,
 • nije dokazan štetan uticaj vakcine na tok trudnoće i perinatalni ishod.

Imajući u vidu gore navedeno, a s ciljem očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja i reproduktivne sposobnosti, donose se sljedeće preporuke:

 • Vakcina je najbolji način prevencije štetnog uticaja infekcije SARS-COV-2 na reproduktivnu sposobnost. Ne postoje podaci koji bi dali prednost nekoj vrsti vakcine u odnosu na drugu.
 • Ne odgađati vakcinaciju, jer nije dokazan štetni učinak vakcine na trudnoću, fetus i ishod trudnoće
 • Svim parovima koji planiraju trudnoću preporučuje se završiti proces vakcinacije prije planiranja trudnoće. Ukoliko se trudnoća i desi, proces vakcinacije se može nastaviti tokom trudnoće prema predviđenom planu u dogovoru sa liječnikom.
 • Ne odgađati trudnoću jer trudnoća ne povećava osjetljivost na infekciju Sars-Cov-2 niti je dokazan vertikalni prijenos infekcije sa majke na fetus.
 • Ne treba odgađati proces liječenja neplodnosti u toku pandemije.
 • Postupke liječenja neplodnosti provoditi prema stručnim vodičima koji se prilagođavaju epidemiološkoj situaciji i u dogovoru sa stručnim timom.
 • Vanredne mjere, obrazac ponašanja i sociokulturni faktori mogu doprinijeti smanjenju incidence prijevremenih porođaja i spontanih pobačaja.
 • Omogućiti trudnicama i Covid pozitivnim trudnicama redovne kontrole u ambulantama.
 • Educirati obiteljske liječnike o stavovima i preporukama kad je u pitanju antenatalna zaštita u pandemiji.
 • Obzirom na već objavljene studije o tome da placente zaraženih trudnica pokazuju neobičan patohistološki nalaz koji ukazuje na hipoperfuziju i upalu placente, planirati multicentričnu studiju u kojoj bi se kod zaraženih trudnica, posteljice analizirale i nadzirale ultrazvučno u toku trudnoće (Color doppler), patohistološki i mikrobiološki nakon porođaja.
 • Podržati dojenje i direktnu njegu bebe uz nošenje zaštitnih maski.
 • Promovisanje organizovanja skrininga cervikalnog karcinoma i karcinoma dojke u BiH.
 • Kontinuirano raditi na dizanju svijesti o značaju HPV infekcije za zdravlje žena i muškaraca.
 • Pilot projekat HPV vakcinacije dječaka i djevojčica u nekoliko gradova Federacije (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Zenica, Bihać).
 • Istražiti učestalost i tok HPV-infekcije kod pacijentica zaraženih sa Sar-Cov-2.
 • Osnivanje kabineta za perimenopauzu i postmenopauzu pri dispanzerima za žene (tamo gdje ih nema) u cilju bržeg pružanja usluga dijagnostike premalignih oboljenja endometrijuma i ranih stadijuma raka jajnika ili bržeg upućivanja ovih pacijentica u ustanove koje mogu pružiti navedene usluge.

Svakodnevno se sazanja o uticaju SARS-COV-2 na reproduktivnu sposobnost unapređuju te se i preporuke mogu dopunjavati.

Podijeli na socijalnim mrežama...