ISPRAVKA JAVNOG OGLASA OBJAVLJENOG OD 03.01.2020 GODINE/ZADNJI DAN PRIJEMA PRIJAVA JE 15.JANUAR 2020 GODINE

ISPRAVKA JAVNOG OGLASA OBJAVLJENOG OD 03.01.2020 GODINE/ZADNJI DAN PRIJEMA PRIJAVA JE 15.JANUAR 2020 GODINE

Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine i Odluke o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim uz obavezan probni rad broj: 16-02-6950-1/19 od 27.12.2019. godine, direktor Ustanove, dana 07.01.2020.godine, objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

uz obavezan probni rad

I

U Javnom oglasu za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u JZNU Dom zdravlja Tuzla, objavljenom dana 03.01.2020.godine u Dnevnom listu „Oslobođenje“ i putem web stranica Ustanove i JU Služba za zapošljavanje Tuzla, u tekstu:

„Kandidati uz prijavu na Javni oglas treba da dostave sljedeću dokumentaciju:“

ispravlja se tačka 7. koja sada glasi:

„7. Dokaz o završenom obrazovanju i ostvarenom uspjehu tokom školovanja:

Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.: Diplomu sa dodatkom Diplomi za VSS koji su svoje obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu obrazovanja, Diplomu o završenom VII stepenu obrazovanja sa Uvjerenjem o prosjeku ocjena ostvarenih tokom studija ili sa Uvjerenjem o položenim ispitima sa ocjenama tokom studija.

Za radna mjesta pod rednim brojem 3., 4., 5. i 6.: Svjedočanstvo ili Diplomu o stečenom obrazovanju sa Uvjerenjem o prosjeku ocjena ostvarenih tokom školovanja.

II

Ostali tekst Javnog oglasa ostaje nepromijenjen.

Podijeli na socijalnim mrežama...