JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

JAVNI KONKURS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE (PDF).

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE (WORD).

TEKST OGLASA MOŽETE PREUZETI OVDJE.


Na osnovu člana 47. Statuta  Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine i Odluke o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog konkursa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom broj: 16-02-3836-1/20 od 04.06.2020. godine, direktor Ustanove, dana 06.06.2020. godine, raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

 1. Ordinirajući doktor – specijalista medicine rada u Odjeljenju specifične zdravstvene zaštite sa funkcionalnom dijagnostikom i preduzetnim ambulantama – Služba specifične zdravstvene zaštite Medicina rada – 1 izvršilac
 1. Ordinirajući doktor – specijalista oftalmolog u Odjeljenju za očne bolesti – Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – Službe u zajednici i specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita – 1 izvršilac

Kratak opis poslova pod rednim brojem 1.

Preventivni, prethodni, periodični, kontrolni ciljani, vanredni, sistematski ljekarski pregledi i ljekarski pregledi za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti; učešće u radu Prvostepene ljekarske komisije u ocjeni privremene spriječenosti za rad; –  izvodi ultrazvučni pregled abdomena, ukoliko je edukovan iz te oblasti; – provodi preventivne preglede i nadzor nad zloupotrebom psihoaktivnih supstanci, nikotina i alkohola kod radnika; – učešće u konzilijarnom pregledu; – očitavanje nalaza funkcionalne dijagnostike (EKG-a, spirometrije, audiometrije, ortoretera, oscilometrije i dr.); – izvođenje testova funkcionalne dijagnostike; – praćenje uvjeta rada i sigurnosti na radu; – pregled i analiza uvjeta rada i zahtjeva radnog mjesta; – procjena rizika štetnih po zdravlje na radnom mjestu; – izrada izvještaja sa pokazateljima zdravstvenog stanja pregledanih radnika sa prijedlogom mjera prevencije i zaštite zdravlja radnika nakon obavljenih periodičnih i sistematskih pregleda; – praćenje i analiza obolijevanja, povređivanja, odsutnosti s posla i smrtnosti posebno od profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom, povreda na radu i drugih zdravstvenih oštećenja; –  rad na sprječavanju i ranom otkrivanju profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i sprječavanju povreda na radu; – sudjelovanje u postupku utvrđivanja profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu;- učešće u profesionalnoj rehabilitaciji i programiranom aktivnom odmoru radnika; – učešće u organizaciji režima rada i odmora radnika, kao i u procjeni nove opreme i novih tehnologija sa zdravstvenog i ergonomskog stanovišta; – upoznavanje radnika sa zdravstvenim mjerama zaštite na radu i rad na njihovom obrazovanju u vezi sa specifičnim uvjetima rada, kao i korištenjem ličnih i kolektivnih zaštitnih sredstava; – ukazivanje prve pomoći na radnom mjestu; – učešće u radu stručnog tima za raspored radnika sa preostalom radnom sposobnosti; – učešće u imunizaciji; – izrada procedura, politika, vodiča i strategija za poboljšanje kvaliteta iz domena medicine rada; – učešće u zdravstveno vaspitnom radu i promociji zdravlja na radu; – prati i primjenjuje propise iz djelokruga svog rada; – vodi evidencije i dokumentaciju u skladu sa važećim propisima; – radi u skladu sa usvojenim standariziranim i procedurama operativnih polja; – upućivanje na konsultativno-specijalistički pregled; – ocjena privremene spriječenosti za rad po ovlaštenju;  – ljekarski pregled sa upućivanjem na ljekarske komisije za ocjenu privremene spriječenosti za rad; – propisivanje terapije; -ljekarski pregled sa obradom za upućivanje u Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja; – popunjavanje prijave o nesreći na poslu; – ukazivanje hitne medicinske pomoći; – intervencija kod stanja za koje je nadležan ljekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; –  obavezno prijavljivanje zaraznih bolesti, malignih oboljenja, bolesti ovisnosti od psihoaktivnih supstanci i nus pojava za sve vrste lijekova uključujući i vakcine, radiološka kontrastna sredstva, herbalne proizvode i kozmetička sredstva koja sadrže toksične sastojke, u skladu sa zakonskim propisima.

Obavljanje i drugih poslova utvrđenih standardima, politikama i procedurama zdravstvene zaštite i poslova vezanih za dato radno mjesto, a po nalogu neposrednog rukovodioca. 

Kratak opis poslova pod rednim brojem 2.

Obavlja prve i ponovne ljekarske preglede; – ljekarski pregled u stanu pacijenta; – sistematski pregled; – sistematski pregled predškolske i školske djece; – skijaskopiju; – vrši određivanje refrakcionih grešaka i određivanje naočara; – keratometriju; – egzoftalmometriju; – tonometriju; – ispitivanje diplopija; – postavljanje indikacija za perimetriju; – ispitivanje poremećaja vida za boje; – vađenje stranih tijela sa vežnjače i rožnice; – obradu površnih rana; – sondiranje i ispiranje suznih kanala; – tuširanje vežnjače i kože kapaka; – aplikaciju lijeka; – davanje subkonjunktivalnih injekcija; – inciziju i kiretažu Majbomovih žlijezda; – odstranjivanje halaciona; – gonioskopiju; – tonografiju; – abraziju kod keratitisa i sideroze; – aplikaciju lijeka; – pregled fundusa biomikroskopom; – biomikroskopiju; – dijafanoskopiju; – previjanje; – usluge kod određivanja i primjene kontaktnih kornealnih leća; – određivanje probnog sočiva; – postavljanje probnog sočiva na rožnicu; – Burton ili fluoresceinski test na biomikroskopu; – određivanje refrakcije preko kontaktne leće; – određivanje definitivne kontaktne leće; – kontrolne preglede kontaktnih leća; – određivanje osjetljivosti rožnice esteziometrijom; – Širmerovu probu; – određivanje razrokosti kod djece; – ispitivanje motiliteta; – ispitivanje vidne oštrine kod razrokosti; – ispitivanje konvergencije; – ispitivanje binokularnog vida; – ispitivanje polja pogleda; – ispitivanje paraliza; – ispitivanje vidne oštrine kod nistagmusa; – ispitivanje funkcije mišića pokretača očne jabučice; – ispitivanje odnosa akomodacije i konvergencije; – postavlja indikacije za laser fotokoagulaciju; – postavlja indikacije za ultrazvučnu dijagnotiku; – upućuje pacijente na operacioni tretman; – radi u Kabinetu za kontaktna sočiva i glaukom; – vrši prijavljivanje nus pojava na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i  podzakonskim aktima.

Rad na poboljšanju i mjerenju kvaliteta prema planu održavanja i poboljšanja sistema kvaliteta i sigurnosti, te mjerenje kvaliteta kliničkog rada (kliničke revizije, indikatori).

Obavlja i druge poslove utvrđene standardima, politikama i procedurama zdravstvene zaštite u skladu sa svojom profesijom i potrebama Odjeljenja i poslovima vezanim za dato radno mjesto iz svoje struke, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog konkursa:

Opšti uslovi:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da su stariji od 18 godina
 3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Za radno mjesto pod 1:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema, radno iskustvo, posebni uslovi i ostali posebni uslovi:

 • stručno zvanje, zanimanje: doktor medicine – specijalista medicine rada
 • stepen stručne spreme: VSS VII stepen/ integrirani I i II ciklus studija sa 360 bodova
 • radno iskustvo u struci: 1 godina
 • Stručni ispit u stručnom zvanju doktor medicine
 • Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore
 • Dodatna edukacija iz porodične/obiteljske medicine za doktore medicine
 • Poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod 2:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema, radno iskustvo, posebni uslovi i ostali posebni uslovi:

 • stručno zvanje, zanimanje: doktor medicine – specijalista oftalmolog
 • stepen stručne spreme: VSS VII stepen/ integrirani I i II ciklus studija sa 360 bodova
 • radno iskustvo u struci: 1 godina
 • Stručni ispit u stručnom zvanju doktor medicine
 • Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore
 • Poznavanje rada na računaru

Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs treba da uz uredno popunjen i potpisan PRIJAVNI OBRAZAC (preuzima se sa web stranice ustanove: www.dztuzla.ba) dostave sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih uslova, posebnih uslova i ostalih posebnih uslova, kao i APLIKACIJU na Javni konkurs:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. PBA-1,
 4. PBA-3,
 5. Diploma o završenom Medicinskom fakultetu i Uvjerenje sa prosjekom ocjena ostvarenih tokom studija za kandidate koji su završili VII stepen stručne spreme,
 6. Diploma o završenom Medicinskom fakultetu i dodatak diplomi za kandidate koji su završili integrirani I i II ciklus studija sa 360 bodova,
 7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u zvanju doktor medicine,
 8. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu,
 9. Važeću Licencu za samostalan rad u zvanju specijaliste, izdatu od nadležne Ljekarske komore,
 10. Uvjerenje o dodatnoj edukaciji iz porodične/obiteljske medicine za doktore medicine, za poziciju pod brojem 1,
 11. Dokaz o poznavanju rada na računaru: Certifikat/Uvjerenje/diploma i slično o stečenom znanju nakon provedene edukacije (kursa, tečaja i sl.)

Napomena: kao dokaz o poznavanju rada na računaru neće se uzimati u obzir dokaz o položenom predmetu iz informatike i sl. tokom školovanja.

 1. Uvjerenje o radnom iskustvu u zvanju specijaliste od poslodavca,
 2. Kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje radi bodovanja mogu da dostave uvjerenje ove Službe da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme koja se traži javnim konkursom
 3. Svojeručno potpisanu aplikaciju na Javni konkurs koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, konktakt podatke (adresa, broj telefona i e-mail), naziv Ustanove u koju dostavlja aplikaciju, naziv radnog mjesta na koje aplicira i popis dokumentacije koju dostavlja uz prijavni obrazac.

Pored gore navedene dokumentacije, kandidati koji apliciraju na Javni konkurs mogu dostaviti:

 • Dokumentaciju kojom se dokazuju prava prema Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona na osnovu koje će ostvariti prednost pri zapošljavanju nad ostalim kandidatima pod uslovom, kada imaju isti broj bodova po prethodno obavljenom bodovanju, po osnovu posebnih uslova i bodova ostvarenih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina, putem testiranja, praktičnog rada i intervjua.

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni konkurs moraju biti u ovjerenoj kopiji.

Napomena: Svaki izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostavi:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju.
 • Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ne starije od datuma izlaska Javnog konkursa
 • Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, ne starije od datuma izlaska Javnog konkursa

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a rok za podnošenje prijava počinje teći narednog radnog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Podnosilac neblagovreme ili neuredne prijave nije učesnik Javnog konkursa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih, posebnih i ostalih posebnih uslova naznačenih u Javnom konkursu za prijem u radni odnos i aplikacija na Javni konkurs.

Urednom prijavom na Javni konkurs smatra se uredno popunjen i potpisan prijavni obrazac.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju Javnog konkursa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj konkursnoj proceduri.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa i čije prijave budu blagovremene i potpune obavit će se provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog testa i intervjua.

Komisija će pismenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog testa.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova stiču pravo da:

 • pristupe intervjuu koji ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija za radno mjesto na koje se kandidat prijavio

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i obavijestiti kandidate o terminu održavanja intervjua. Rang lista uspješnih kandidata će biti istaknuta na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Prijave na Javni konkurs dostaviti  u zatvorenim kovertama putem pošte, UZ OBAVEZNU NAZNAKU NA KOVERTI ZA KOJE RADNO MJESTO KANDIDAT APLICIRA:

 

Javna zdravstveno-nastavna ustanova

Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

75000 T U Z L A

Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

KOMISIJI  ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

“Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos /navesti poziciju/_____“

sa naznakom  „NE OTVARATI – OTVARA KOMISIJA“

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni konkurs Ustanova neće vraćati kandidatima.

 

 

Direktor,

s.r., Bijedić prim.dr Suad


PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE (PDF).

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE (WORD).

TEKST OGLASA MOŽETE PREUZETI OVDJE.

 

Podijeli na socijalnim mrežama...