JAVNI KONKURS

JAVNI KONKURS

 PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE

TEKST JAVNOG KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDJE


Na člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine, akta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj 01-3499-348-5/19-FŽ/EN od 31.05.2019. godine, a u vezi sa Programom zapošljavanje kadrova u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, akta Ministarstva zdravstva broj 13/I-37-009703-19 od 30.05.2019. godine, Odluke direktora broj: 16-02-3514-1/19 od 07.06.2019.godine i člana 47. Statuta Ustanove, direktor Javno zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, dana 08.06.2019.godine, raspisuje

 

J A V N I    K O N K U R S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa punim radnim vremenom
u trajanju od 12 mjeseci

 

DOKTORA MEDICINE……………………………………………………………………. 5 izvršilaca
na radno mjesto ordinirajući doktor u Službu opšte porodične medicine
Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

KRATAK OPIS POSLOVA : obavlja preglede, liječenje i rehabilitaciju pacijenata, vrši propisivanje terapije, ortopedskih i drugih pomagala, prati tok liječenja, po potrebi upućuje pacijenta na dijagnostičke pretrage, specijalističke preglede, bolničko liječenje i rehabilitaciju, daje savjete i radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata, izdaje potvrde o privremenoj spriječenosti za rad – doznaka, neposredno sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji bi mogli direktno uticati na zdravstveno stanje stanovništva i druge poslove u struci u skladu sa djelatnošću ustanove.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog konkursa:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da su stariji od 18 godina
 3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. da su zdravstveni radnici visoke stručne spreme – doktor medicine završen medicinski fakultet VII stepen stručne spreme/integrirani I i II ciklus studija sa 360 ECTS bodova
 2. da imaju položen stručni ispit
 3. da imaju Licencu – važeće odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne ljekarske komore
 4. da posjeduju radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci u struci, ukoliko se ne prijavi dovoljan broj kandidata sa traženim radnim iskustvom u razmatranje će se uzeti i prijave kandidata bez radnog iskustva, a koji dostave dokaz o položenom stručnom ispitu i važećoj licenci za samostalan rad izdatu od nadležne komore

Kandidati uz prijavu treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac (preuzima se sa web stranice ustanove :www.dztuzla.ba)
 • Biografiju sa naznakom kontakt telefona, i e-mail adresu
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca (ovjerenu kopiju)
 • PBA-1 i PBA 3 /– prijava o prebivalištu-CIPS/ (originali)
 • Diplomu o završenom medicinskom fakultetu – doktor medicine, a kandidati koji su završili integrirani I i II ciklus studija sa 360 ECTS bodova pored diplome dostavljaju i dodatak diplomi (ovjerene kopije)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerenu kopiju)
 • Važeća Licenca /odobrenje za samostalan rad izdata od nadležne ljekarske komore (ovjerenu kopiju)
 • Uvjerenje o radnom iskustvu u struci od poslodavca kod kojeg je bio zaposlen (original),
 • Uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležne porezne uprave (original)
 • Ovjerenu kopiju radne knjižice
 • Potvrdu o prosjeku ocjena tokom studija dostavljaju kandidati koji nisu završili integrirani I i II ciklus studija sa 360 ECTS bodova (ovjerenu kopiju)
 • Uvjerenje Službe za zapošljavanje da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja visoke stručne spreme u zvanju doktora medicine (ovjerenu kopiju)
 • Potvrda ili Uvjerenje kojom kandidati dokazuju status u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona izdata u svrhu prijave na javni konkurs (original)

Napomena: Svaki izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu dostavi:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta doktor medicine/ordinirajući doktor.
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i
 • Uvjerenje o nekažnjavanju

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a rok za podnošenje prijava počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Podnosilac neblagovreme, ili neuredne prijave nije učesnik javnog konkursa, i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Ispunjavanje uslova utvrđenih javnim konkursom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju javnog konkursa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Neblagovremene nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog konkursa neće se uzeti u razmatranje.

Kandidate koji ispunjavaju uslove javnog konkursa Komisija će putem obavijesti u pisanoj formi pozvati na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem intervjua, te izvršiti bodovanje i sačiniti rang listu uspješnih kandidata na osnovu zbira bodova po osnovu posebnih uslova i bodova postignutih na intervjuu.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata, Komisija će dostaviti direktoru ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata.

Prijave dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova
Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla
75000 T U Z L A
Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

 

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS
“Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos doktora medicine“
sa naznakom „NE OTVARATI“

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na javni konkurs Ustanova neće vraćati kandidatima.

 

Podijeli na socijalnim mrežama...