Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 47. Statuta Javno zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine i Odluke o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme broj: 16-02-7819-1/20 od 25.10.2020.godine direktor Ustanove, dana 28.09.2020.godine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

1. LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA U TERENSKIM AMBULANTAMA

u punom radnom vremenu u ambulantama:

Kiseljak i Husino – 1 izvršilac; – Mramor i Dobrnja – 1 izvršilac; – Gornja Tuzla i Kovačevo Selo – 1 izvršilac; – Dokanj i Breške – 1 izvršilac i -Ljubače i Pasci – 1 izvršilac;

u nepunom radnom vremenu sa ½ radnog vremena u ambulantama:

Par Selo – 1 izvršilac; – Simin Han – 1 izvršilac i Lipnica – 1 izvršilac

 

2. LOŽAČ CENTRALNOG GRIJANJA/SPREMAČICA U TERENSKOJ AMBULANTI DRAGUNJA

u punom radnom vremenu – 1 izvršilac

u Odjeljenju održavanja objekata – Služba tehničkih poslova u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

 

Kratak opis poslova za radna mjesta pod 1. : održava uređaje za loženje u čistom stanju i vrši manje opravke; brine o ispravnosti kotla i pratećih uređaja i blagovremeno izvještava o promjenama ili kvaru šefa odjeljenja za održavanje objekata kako bi se kvarovi, što prije otklonili; odgovara i obezbjeđuje da grijanje odgovara potrebnim standardima u ložnoj sezoni, kao i dovoljnjim količinama uglja i drva; po završetku grejne sezone, obavezno mora kotao i sve prateće uređaje očistiti i dovesti u ispravno stanje, spremno za narednu grejnu sezonu , i o tome izvijesti šefa odjeljenja za održavanje objekata, koji je dužan pružiti svu tehničku i drugu pomoć u procesu pripreme kotla za normalan rad.

Kratak opis poslova za radno mjesto pod 2. :

Kao ložač obavlja poslove : održava uređaje za loženje u čistom stanju i vrši manje opravke; brine o ispravnosti kotla i pratećih uređaja i blagovremeno izvještava o promjenama ili kvaru šefa odjeljenja za održavanje objekata kako bi se kvarovi, što prije otklonili; odgovara i obezbjeđuje da grijanje odgovara potrebnim standardima u ložnoj sezoni, kao i dovoljnjim količinama uglja i drva; po završetku grejne sezone, obavezno mora kotao i sve prateće uređaje očistiti i dovesti u ispravno stanje, spremno za narednu grejnu sezonu , i o tome izvijesti šefa odjeljenja za održavanje objekata, koji je dužan pružiti svu tehničku i drugu pomoć u procesu pripreme kotla za normalan rad.

održava uređaje za loženje u čistom stanju i vrši manje opravke; brine o ispravnosti kotla i pratećih uređaja i blagovremeno izvještava o promjenama ili kvaru šefa odjeljenja za održavanje objekata kako bi se kvarovi, što prije otklonili; odgovara i obezbjeđuje da grijanje odgovara potrebnim standardima u ložnoj sezoni, kao i dovoljnjim količinama uglja i drva; po završetku grejne sezone, obavezno mora kotao i sve prateće uređaje očistiti i dovesti u ispravno stanje, spremno za narednu grejnu sezonu , i o tome izvijesti šefa odjeljenja za održavanje objekata, koji je dužan pružiti svu tehničku i drugu pomoć u procesu pripreme kotla za normalan rad.

Kao spremačica obavlja poslove : obavlja čišćenje svih prostorija koje su joj dodijeljene (podovi, zidovi, prozori, vrata, namještaj); – čišćenje WC-a i mokrog čvora uz upotrebu dezinfekcionih sredstava; – strogo vode računa i odgovaraju za nastalu štetu ukoliko nisu prije napuštanja posla izvršile kontrolu da li su elektro-uređaji isključeni, vodovodne slavine zatvorene, prozori i vrata zaključani, svjetla pogašena i slično; – po završetku posla ključeve od prostorija za koje je zadužena predaje portiru; – u ambulantama gdje nema centralnog grijanja, lože peći, čiste i iznose pepeo, donose ugalj i drva; – prate zaliheuglja i drva i na vrijeme intervenišu da se obezbijede dovoljne količine čvrstog goriva; – ukoliko u ambulanti nema vode istu donose; – rade i druge poslove iz domena svog radnog mjesta; – prate potrošnju sredstava za održavanje čistoće i na vrijeme dobavljaju potreban materijal.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

 1. da su državljani Bosne i Hercegovine
 2. da su stariji od 18 godina
 3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

 

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo:

 • Stručno zvanje, zanimanje,smjer: osnovna škola
 • Stepen stručne spreme: PK
 • Radno iskustvo u struci: –

 

Posebni uslovi :

 • položen ispit za ložača

 

Ostali posebni uslovi:

Kandidati UZ PRIJAVU treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

 1. Svojeručno potpisanu PRIJAVU na Javni oglas (prijava treba da sadrži podatke o kandidatu: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, naziv Ustanove u koju aplicira, predmet prijave, popis dokumentacije koju dostavlja na Javni oglas)
 2. Svojeručno potpisanu biografiju sa naznakom kontakt telefona, i e-mail adresu
 3. Prijavni obrazac (preuzima se sa web stranice ustanove :www.dztuzla.ba)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu ne starije
 6. PBA-1
 7. PBA-3
 8. Svjedočanstvo o završenom osnovnom obrazovanju
 9. Uvjerenje sa prosjekom ocjena ostvarenih tokom osnovnog školovanja
 10. Uvjerenje o položenom ispitu za bezbjedno rukovanje toplovodnim kotlovima
 • Kandidati koji posjeduju radno iskustvo na poslovima ložača, mogu dostaviti Uvjerenje o radnom iskustvu
 • Kandidati koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležne Službe za zapošljavanje mogu dostaviti Uvjerenje Službe
 • Kandidati mogu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju prava prema Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona izdata u svrhu prijave na Javni oglas,na osnovu koje će ostvariti prednost pri zapošljavanjunad ostalim kandidatima pod uslovom, kada imaju isti broj bodova po prethodno obavljenom bodovanju, po osnovu posebnih uslova i bodova ostvarenih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina – putem intervjua.

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u ovjerenoj kopiji.

NAPOMENA: Samo izabrani kandidat po Javnom oglasu će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno

potpisivanja Ugovora o radu dostavi:

 • Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju.
 • Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ne starije od datuma izlaska Javnog oglasa
 • Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, ne starije od datuma izlaska Javnog oglasa

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranicama JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja, odnosno od dana njegove posljednje objave.

 

Podnosilac neblagovreme ili neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih, posebnih i ostalih posebnih uslova (od broja 1-10), koju kandidati treba da dostave prilikom aplikacije na Javni oglas.

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

 

Po zatvaranju Javnog oglasa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

 

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

 

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj oglasnoj proceduri.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i čije prijave budu blagovremene i potpune obavit će se provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina – putem intervjua.

 

Komisija će pismenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem intervjua.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i istu istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama isključivo putem pošte, UZ OBAVEZNU NAZNAKU NA KOVERTI ZA KOJE RADNO MJESTO KANDIDAT APLICIRA:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova

Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

75000 T U Z L A

Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

 

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos /navesti poziciju/_____“

sa naznakom „NE OTVARATI“

 

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni oglas Ustanova neće vraćati kandidatima.


PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE!

 

Podijeli na socijalnim mrežama...