JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana MOŽETE PREUZETI OVDJE.

PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE!


Na osnovu člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019. godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj: 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine, Odluke direktora broj: 16-02-5505-1/19 od 09.10.2019.godine i člana 47. Statuta Ustanove, direktor Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom
uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana


1.
Medicinska sestra-tehničar u timu porodične medicine za rad u ambulantama van sjedišta ustanove – Odjeljenje u sjedištu sa ambulantama – Služba opšte porodične medicine – 6 izvršilaca
2. Instrumentarka za potrebe oralne hirurgije u Odjeljenju za odrasle u sjedištu sa ambulantama u Službi-Stomatologija – 1 izvršilac
3. Stomatološka sestra-tehničar u Odjeljenju za djecu u sjedištu sa ambulantama u Službi –Stomatologija – 1 izvršilac
4. Vozač-medicinska sestra-tehničar/vozač u Odjeljenju medicinskog prevoza i transporta pacijenata i održavanja vozila – Služba hitne medicinske pomoći – 1 izvršilac
5. Čuvar u Odjeljenju obezbjeđenja u Službi tehničkih poslova – 1 izvršilac
6. Spremačica u Odjeljenju vešeraja i održavanja čistoće – 2 izvršioca

u Javnoj zdravstveno-nastavnoj ustanovi „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

 

Kratak opis poslova pod rednim brojem 1.

Vrši: – organizovanje rada i obezbjeđenje uslova za normalno odvijanje rada na svom radnom mjestu; – administrativne poslove pri prijemu pacijenata koji se odnose na formiranje medicinske dokumentacije; – upoznavanje pacijenata sa kućnim redom; -provođenje mjera zaštite na radu i mjera zaštite od požara; – prijavljivanje kvarova i pričinjene štete; – vođenje potrebnih evidencija i izvještaja; – pravilno naplaćivanje usluga; – rad u intervenciji; – zakazivanje redovnih i kontrolnih pregleda pacijenata; – poslove vezane za rad na kartoteci; – pružanje informacija pacijentima; – rad na individualnoj zdravstvenoj edukaciji pacijenta, grupe pacijenata i u zajednici.

Kratak opis poslova pod rednim brojem 2.

Vrši: – organizovanje rada i obezbjeđenje uslova za normalno odvijanje rada na svom radnom mjestu; – pripremu materijala i instrumenata za sterilizaciju; – kontrolu sterilizacije i sterilnosti svih materijala i instrumenata; – pripremu aparata za operativne zahvate; – osiguranje čistoće u operacionoj sali i uslova za normalan rad; – nadzor nad osobljem odgovornim za čistoću i održavanje čistoće operacione sale; – poduzimanje mjere za očuvanje principa asepse u operacionoj sali; – asistiranje hirurgu pri operativnim zahvatima; – i druge poslove po nalogu šefa odjeljenja i odgovorne stomatološke sestre-tehničara odjeljenja kada ne radi u timu sa hirurgom.

Kratak opis poslova pod rednim brojem 3.

Vrši: – organizovanje rada i obezbjeđenje uslova za normalno odvijanje rada na svom radnom mjestu; – odgovara za sterilnost instrumenata i higijenu radnog mjesta; – prijem pacijenata uz zdravstvenu knjižicu ili druga važeća dokumenta, provjerava njihovu ispravnost; – provjeru identiteta osobe; – po potrebi prijem i druge odgovarajuće dokumentacije pacijenta; – razvrstavanje i upućivanje pacijenta u ordinacije; – pripremu pacijenta za rad; – evidenciju o radu; – asistiranje doktoru stomatologu i doktoru stomatologu-specijalisti svih specijalnosti u ustanovi vezano za proces rada u svim poslovima; – rad po uputama doktora stomatologa i doktora stomatologa specijaliste, te koordinira između doktora i zubnog tehničara u procesu rada; – pripremu materijala (tamponi, igle i ostalog), odgovara i brine o potrebnim količinama materijala koji se koriste u procesu rada; – vođenje evidencije o radu doktora; – vođenje protokola zdravstvenih usluga, te dnevnog i mjesečnog izvještaja o radu i isti dostavlja odgovornoj stomatološkoj sestri-tehničaru odjeljenja; – vođenje evidencije po pitanju izdavanja medicinske dokumentacije svih podataka, uvjerenja, kartona i sl. i iste uvodi u protokol; – prijavljivanje nus pojave na sve vrste lijekova u skladu sa zakonom i drugim aktima.

Kratak opis poslova pod rednim brojem 4.

Vrši: – pripremu vozila i provjeru ispravnosti vozila i opreme u vozilu, saobraćajne dokumentacije; – upravljanje vozilom; – prijavljivanje svih uočenih nedostataka, kvarova i pričinjene materijalne štete; – staranje o higijeni vozila; – vođenje svih vrsta evidencija koje se odnose na radno mjesto koje obavlja; – obavljanje svih vrsta medicinskog transporta za koje je izdat radni nalog od ovlaštene osobe; – obavljanje poslova ili pomaže u poslovima zdravstvene zaštite u okviru hitne medicinske pomoći u skladu sa svojim stručnim kompetencijama; – primjenjuje postupke očuvanja zdravlja i zdravog okoliša; – brine za ličnu sigurnost, sigurnost pojedinca i zajednice; – poštuje ljudsko dostojanstvo, integritet i prava pacijenata u skladu sa posebnim propisanim pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata; – čuva kao profesionalnu tajnu podatke koji se odnose na zdravstveno stanje pacijenata; – stara se o parkirališnom prostoru i nesmetanom pristupu ambulantnim vozilima hitne medicinske pomoći; – koordinira u radu sa ostalim osobljem; – pomaže pri prihvatu i pripremi oboljelih, ozlijeđenih i palijativnih pacijenata za pregled i pri ukazivanju ambulantne hitne medicinske pomoći po uputsvu doktora; – učestvuje kao dio tima u dijagnostičkom-terapeutskom procesu zajedno sa doktorom medicine i drugim članovima tima i poduzima neophodne intervencije po uputstvu doktora radi zbrinjavanja hitnih stanja na mjestu događaja, tokom transporta i u ambulanti; – pruža prvu pomoć na mjestu događaja i u ambulanti; – sprovodi univerzalne mjere zaštite od infekcije i obavezno koristi zaštitna sredstva pri intervencijama; – sprovodi osnovne mjere održavanja života odraslih i djece prema smjernicima ERC-a; – asistira pri zbrinjavanju povreda i postavljanju imobilizacijskih sredstava; – asistira kod skidanja kacige kod ozlijeđene osobe; – sudjeluje u izvlačenju povrijeđenih.

Kratak opis poslova pod rednim brojem 5.

Obavlja poslove fizičke zaštite objekata, prostora i imovine Ustanove; – daje potrebna objašnjenja korisnicima usluga; – kontroliše dolazak i odlazak trećih lica; – vodi sve vrste evidencija u vezi sa poslovima koje obavlja; – podnosi izvještaj o svom radu šefu odjeljenja; – neposredno poduzima dopuštene mjere i radnje radi sprečavanja i otkrivanja štetnih pojava i protupravnih radnji koje mogu nanijeti štetu imovini od uništenja, oštećenja, krađe i drugih oblika opasnog i štetnog djelovanja na zdravlje i život ljudi, odnosno na imovinu ili kada je došlo do narušavanja javnog reda i mira i sve radnje u skladu sa članom 23. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine F BiH“ broj: 67/13).

Kratak opis poslova pod rednim brojem 6.

Vrši organizovanje rada i obezbjeđenje uslova za normalno odvijanje rada; – obavlja čišćenje svih prostorija koje su joj dodijeljene, čišćenje WC-a i mokrog čvora uz upotrebu dezinfekcionih sredstava; – strogo vodi računa i odgovara za nastalu štetu ukoliko nije prije napuštanja posla izvršila kontrolu da li elektro-uređaji isključeni, vodovodne slavine zatvorene, prozori i vrata zaključani, svjetla pogašena i sl.; – poslije završetka rada ključeve od prostorija predaje čuvaru; – u ambulantama koje nemaju centralno grijanje loži peći, čisti i iznosi pepeo, donosi ugalj i drva, prati zalihe uglja i drva i na vrijeme interveniše da se obezbijede dovoljne količine čvrstog goriva; – ukoliko u ambulanti nema vode, istu donosi; – radi i druge poslove iz svog domena; – prati potrošnju sredstava za održavanje čistoće i na vrijeme dobavlja potreban materijal.

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove javnog oglasa:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine

2. da su stariji od 18 godina
3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Za radno mjesto pod 1:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju srednju stručnu spremu zdravstvenog smjera u zvanju medicinska sestra-tehničar
2. da posjeduju radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci u struci u zvanju-zanimanju koje se traži javnim oglasom

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju stručni ispit u stručnom zvanju medicinska sestra-tehničar
2. da imaju Licencu – važeće odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore zdravstvenih tehničara

Ostali posebni uslovi:

1. Poznavanje rada na računaru

Za radno mjesto pod 2:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju srednju stručnu spremu zdravstvenog tehničara u zvanju medicinska sestra-tehničar
2. da posjeduju radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci u struci u zvanju-zanimanju koje se traži javnim oglasom

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju stručni ispit u svom stručnom zvanju za zdravstvenog tehničara medicinska sestra-tehničar
2. da imaju Licencu – važeće odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore zdravstvenih tehničara

Ostali posebni uslovi:

1. Poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod 3:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju srednju stručnu spremu zdravstvenog smjera u zvanju stomatološka sestra-tehničar
2. da posjeduju radno iskustvo od najmanje 6 mjeseci u struci u zvanju-zanimanju koje se traži javnim oglasom

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju stručni ispit u stručnom zvanju stomatološka sestra-tehničar
2. da imaju Licencu – važeće odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore zdravstvenih tehničara

Ostali posebni uslovi:

1. Poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod 4:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju stručno obrazovanje za stručno zvanje vozač
2. da posjeduju srednju stručnu spremu zdravstvenog smjera u zvanju medicinska sestra-tehničar
3. da posjeduju radno iskustvo od najmanje 1 godine u zvanju-zanimanju koje se traži javnim oglasom

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. vozački ispit „B“ kategorije u skladu s propisima iz oblasti sigurnosti saobraćaja na cestama
2. stručni ispit u svom stručnom zvanju za zdravstvenog tehničara medicinska sestra-tehničar
3. Licencu – važeće odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore zdravstvenih tehničara

Ostali posebni uslovi:

1. Edukacija iz hitne medicinske pomoći

Za radno mjesto pod 5:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju srednju stručnu spremu
2. da posjeduju radno iskustvo od najmanje 1 godinu u zvanju-zanimanju koje se traži javnim oglasom

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da posjeduju certifikat za obavljanje fizičke i tehničke zaštite

Ostali posebni uslovi:

1. Poznavanje rada na računara

U skladu sa članom 16. i člana 45. Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine F BiH“ broj: 78/07) i članom 13. Zakona o imjenama i dopunama Zakona o agencijama i unutarnjim službama za zaštitu ljudi i imovine („Sl. novine F BiH“ broj: 67/13), potrebni uslovi za obavljanje fizičke i tehničke zaštite koje kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 5. treba da ispunjavaju:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine
2. da imaju certifikat za obavljanje poslova zaštite predviđen gore navedenim Zakonom
3. da su tjelesno i duševno sposobni da obavljaju poslove zaštite
4. da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ono nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnih djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja
5. da lice nije osuđeno za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tuča i sl.)
6. da nije lice koje je bilo koji organ za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini otpustio zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti
7. da ima školsku spremu utvrđenu navedenim Zakonom

Za radno mjesto pod 6:

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da imaju završenu osnovnu školu

Kandidati uz prijavu treba da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Prijavni obrazac (preuzima se sa web stranice ustanove: www.dztuzla.ba)
2. Biografiju sa naznakom kontakt telefona i e-mail adresu
3. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3 mjeseca (ovjerenu kopiju)
4. PBA-1 i PBA 3 /– prijava o prebivalištu-CIPS/ (originali)
5. Dokaz o završenom obrazovanju: Diploma ili Svjedočanstvo (ovjerena kopija)
6. Za radna mjesta pod 1, 2, 3. i 4: Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ovjerena kopija)
7. Za radna mjesta pod 1, 2, 3. i 4: Licenca – važeće odobrenje za samostalan rad (ovjerena kopija)
8. Za radno mjesto pod 5: Certifikat za obavljanje fizičke i tehničke zaštite (ovjerena kopija)
9. Za radna mjesta pod 1, 2, 3, 4. i 5: dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija)
10. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca kod kojeg je bio zaposlen (original)
11. Uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležne porezne uprave (original)
12. Uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Kantonalna administrativna služba Tuzla (original)
13. Ovjerenu kopiju radne knjižice
14. Za radno mjesto pod 5: Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ne starije od datuma izlaska oglasa (original)
15. Za radno mjesto pod 5: Uvjerenje da nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja ne starije od datuma izlaska oglasa (original)
16. Za radno mjesto pod 5: Uvjerenje da lice nije osuđeno za prekršaj protiv javnog reda i mira s obilježjima nasilničkog ponašanja (tuča i sl.), ne starije od datuma izlaska oglasa (original)
17. Za radno mjesto pod 5: Ovjerena izjava da nije lice koje je bilo koji organ za provođenje zakona u BiH, otpustio zbog nesavjesnog obavljanja dužnosti, ne starije od datuma izlaska oglasa (original)
18. Za radna mjesta pod 1., 2., 3., 4. i 6. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, ne starije od datuma izlaska oglasa (original)
19. Za radna mjesta pod 1., 2., 3., 4. i 6. Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od datuma izlaska oglasa (original)
20. Za radno mjesto pod 5: Kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje dužni su da dostave uvjerenje ove Službe da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja Certifikata za obavljanje fizičke i tehničke zaštite (original)
21. Za radna mjesta pod 1, 2, 3, 4 i 6: Kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje dužni su da dostave uvjerenje ove Službe da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme koja se traži javnim oglasom (original)
22. Kandidati koji po Zakonu imaju prioritet pri zapošljavanju, dostavljaju dokaz o pripadnosti populaciji koja po Zakonu ima prioritet pri zapošljavanju, izdat od nadležnog organa u svrhu prijave na javni oglas (original)

Napomena:

Kandidati koji apliciraju za radno mjesto pod brojem 5. dužni su uz prijavu na javni oglas dostaviti dokumentaciju – dokaze o ispunjavanju svih uslova traženih oglasom, izuzev dokumentacije pod rednim brojem 6. i 7.

Svaki izabrani kandidat za radna mjesta pod 1., 2., 3., 4. i 6. će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno potpisivanja ugovora o radu dostavi:

Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju, Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i Uvjerenje o nekažnjavanju.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a rok za podnošenje prijava počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja u dnevnom listu.

Podnosilac neblagovreme ili neuredne prijave nije učesnik javnog oglasa, i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Ispunjavanje uslova utvrđenih javnim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju javnog oglasa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Neblagovremene nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove oglasa i čije prijave budu blagovremene i potpune obaviti će se provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina.

Sa kandidatima za radna mjesta pod brojem 1, 2, 3, 4 i 5 obaviće se pismeno testiranje.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova stiču pravo da pristupe intervjuu, zatim i provjeri praktičnih znanja.

Sa kandidatima za radno mjesto po 6. obaviće se intervju.

Kandidate koji ispunjavaju uslove javnog oglasa Komisija će putem obavijestiti u pisanoj formi, pozvati na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog testa, intervjua i praktične provjere znanja, te izvršiti bodovanje i sačiniti rang listu uspješnih kandidata na osnovu zbira bodova po osnovu posebnih uslova i bodova postignutih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina, koje se sastoje od pismenog testa, intervjua i praktičnog rada.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Kadidatima iz populacije koja po Zakonu ostvaruje prioritet kod zapošljavanja dat će se prednost pri zapošljavanju ukoliko ostvare isti broj bodova na osnovu zbira bodova po osnovu posebnih uslova i bodova postignutih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina, koje se sastoje od pismenog testa, intervjua i praktičnog rada.

Prijave dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu, UZ OBAVEZNU NAZNAKU NA KOVERTI ZA KOJE RADNO MJESTO KANDIDAT APLICIRA:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova
Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

 

75000 T U Z L A
Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

 

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS
“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos /OBAVEZNO navesti na koju poziciju se aplicira/“
sa naznakom „NE OTVARATI“

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na javni oglas Ustanova neće vraćati kandidatima.

Podijeli na socijalnim mrežama...