Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana – 1. Medicinska sestra-tehničar – 5 izvršilaca, 2. Rendgen tehničar – 1 izvrišilac

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana – 1. Medicinska sestra-tehničar – 5 izvršilaca, 2. Rendgen tehničar – 1 izvrišilac

Na osnovu člana 47. Statuta Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla, člana 20 a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH broj 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine, člana 5. i 6. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu – I dio broj 04-3303-1/2019 od 27.05.2019. godine i Odluke o utvrđivanju potrebe i raspisivanju Javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom uz obavezan probni rad broj: 16-02-4938-1/20 od 14.07.2020. godine, direktor Ustanove, dana 15.07.2020. godine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom

uz obavezan probni rad u trajanju od 30 dana

 

1. Medicinska sestra-tehničar u timu porodične medicine – Odjeljenje

u sjedištu sa ambulantama – Služba opšte-porodične medicine 5 izvršilaca

2. Rendgen tehničar – Odjeljenje: Radiologija – Služba medicinske dijagnostike 1 izvršilac

Kratak opis poslova pod rednim brojem 1.

Vrši organizovanje rada i obezbjeđenje uslova za normalno odvijanje procesa rada: – administrativni poslovi kod prijema pacijenata; – formiranje medicinske dokumentacije; – upoznavanje pacijenata sa kućnim redom; – provođenje mjera zaštite na radu i mjera zaštite od požara; – prijavljivanje kvarova i pričinjene štete; – vođenje potrebnih evidencija i izvještaja; – pravilno naplaćivanje usluga; – rad u intervenciji; – zakazivanje redovnih i kontrolnih pregleda pacijenata; – rad na kartoteci; – pružanje informacija pacijentima; – individualna zdravstvena edukacija pacijenta, grupe pacijenata i rad u zajednici; – rad na poboljšanju i mjerenju kvaliteta prema planu održavanja i poboljšanja sistema kvaliteta i sigurnosti, te mjerenje kvaliteta kliničkog rada (kliničke revizije, indikatori).

 

Kratak opis poslova pod rednim brojem 2.

Vrši organizovanje rada i obezbjeđenje uslova za normalno odvijanje procesa rada: – učestvovanje u obezbjeđivanju uslova za rad u saradnji sa odgovornim radiološkim tehničarem Odjeljenja; – radi samostalno sve poslove rentgen tehničara sa srednje komplikovanim aparatima koji mu se povjeravaju, sa istima rukuje i odgovara za pravilnu upotrebu; – obavlja sve standardne rentgen snimke u koje spadaju standardni snimci ekstremiteta i unutrašnjih organa, glave i kičme, kao i IV-urografska slikanja i IV-biligrafska slikanja uz kontrolu ljekara; – uz nadzor ljekara ili dipl.ing. medicinske radiologije obavlja i pojedina slikanja i na komplikovanijim aparatima, kao i pojedine posebne snimke; – asistira specijalisti radiologu pri bilo kojem njegovom radu; – po potrebi obavlja sve poslove u mračnoj komori pri obradi filmova (klasična i automatska komora); – priprema filmove i dokumentaciju ljekara za opis; – vodi brigu o primjeni zaštitnih sredstava pri radu i o čistoći aparata; – vodi evidenciju o radu i podnosi izvještaj o radu odgovornom tehničaru Odjeljenja; – rad na poboljšanju i mjerenju kvaliteta prema planu održavanja i poboljšanja sistema kvaliteta i sigurnosti, te mjerenje kvaliteta kliničkog rada (kliničke revizije, indikatori).

Kandidati treba da ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa:

Opšti uslovi:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine

2. da su stariji od 18 godina

3. da su zdravstveno sposobni za poslove za koje se kandiduju

Za radno mjesto pod 1.

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo:

· stručno zvanje, zanimanje, smjer:zdravstveni tehničar-smjer medicinska sestra-tehničar ili pedijatrijska sestra -tehničar

  • stepen stručne spreme: SSS

· radno iskustvo u struci: 6 mjeseci

Posebni uslovi:

· Stručni ispit u stručnom zvanju koje se traži Javnim oglasom

· Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore

Ostali posebni uslovi:

· Edukacija iz porodične medicine

(na Javni oglas se mogu javiti i kandidati koji ne posjeduju navedenu edukaciju, a na koju će biti upućeni u toku trajanja radnog odnosa u roku od 2 godine, u skladu sa Planom i programom edukacija Ustanove)

  • Poznavanje rada na računaru

 

Za radno mjesto pod 2.

Potrebno zvanje-zanimanje, stručna sprema i radno iskustvo:

· stručno zvanje, zanimanje, smjer: rendgen tehničar V0/operater u medicinskoj radiologiji

  • stepen stručne spreme: SSS-V0/SSS i ispit za operatera u medicinskoj radiologiji

· radno iskustvo u struci: 6 mjeseci

Posebni uslovi:

· Stručni ispit u stručnom zvanju koje se traži Javnim oglasom

· Važeća Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore

Ostali posebni uslovi:

  • Poznavanje rada na računaru

 

 

Kandidati treba da dostave:

1. Svojeručno potpisanu prijavu na Javni oglas (prijava treba da sadrži podatke o kandidatu: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, naziv Ustanove u koju aplicira, predmet prijave, popis dokumentacije koju dostavlja na Javni oglas)

2. Svojeručno potpisanu biografiju

3. Prijavni obrazac (preuzima se sa web stranice ustanove: www.dztuzla.ba),

4. Izvod iz matične knjige rođenih,

5. Uvjerenje o državljanstvu,

6. PBA-1,

7. PBA-3,

8. Dokaz o završenom obrazovanju: Diploma ili Svjedočanstvo o stečenom obrazovanju,

9. Uvjerenje sa prosjekom ocjena ostvarenih tokom školovanja u stručnom zvanju koje se traži Javnim oglasom

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u stručnom zvanju koje se traži Javnim oglasom

11. Važeću Licencu za samostalan rad izdatu od nadležne komore

12. Dokaz o poznavanju rada na računaru: Certifikat/Uvjerenje/diploma i slično o stečenom znanju nakon provedene edukacije (kursa, tečaja i sl.)

Napomena: kao dokaz o poznavanju rada na računaru neće se uzimati u obzir dokaz o položenom predmetu iz informatike i sl. tokom studija/školovanja.

13. Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca,

(ukoliko kandidat nije u mogućnosti dostaviti Uvjerenje o radnom iskustvu u struci i zanimanju od poslodavca, treba da dostavi Uvjerenje o radnom stažu izdato od nadležne porezne uprave ili Uvjerenje o radnom stažu izdato od Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Kantonalna administrativna služba Tuzla, u kojim je naznačena šifra zanimanja),

§ Kandidati koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje radi bodovanja mogu da dostave uvjerenje ove Službe da se vode na evidenciji nezaposlenih lica i o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme koja se traži Javnim oglasom.

§ Kandidati mogu dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuju prava prema Zakonu o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji Tuzlanskog kantona na osnovu koje će ostvariti prednost pri zapošljavanju nad ostalim kandidatima pod uslovom, kada imaju isti broj bodova po prethodno obavljenom bodovanju, po osnovu posebnih uslova i bodova ostvarenih na provjeri znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina, putem testiranja, praktičnog rada i intervjua.

 

Svi dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na Javni oglas moraju biti u ovjerenoj kopiji.

 

Napomena: Svaki izabrani kandidat će biti u obavezi da prije prijema u radni odnos, odnosno prije potpisivanja Ugovora o radu dostavi:

· Ljekarsko uvjerenje kao dokaz da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje poslova za koje se kandiduju.

· Uvjerenje da protiv lica nije pokrenut krivični postupak, ne starije od datuma izlaska Javnog oglasa

· Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo za koje je izrečena zatvorska kazna, osim krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, ne starije od datuma izlaska Javnog oglasa

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranicama JU Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona i Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 15 dana, a počinje teći narednog dana od dana njegovog objavljivanja, odnosno od dana njegove posljednje objave.

Podnosilac neblagovreme ili neuredne prijave nije učesnik Javnog oglasa i nema procesnu legitimaciju za pobijanje odluke o izboru kandidata ili čitavog postupka za zasnivanje radnog odnosa, pred Upravnim odborom Ustanove, odnosno pred nadležnim sudom.

Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih, posebnih i ostalih posebnih uslova (od broja 1-13), koju kandidati treba da dostave prilikom aplikacije na Javni oglas.

Ispunjavanje uslova utvrđenih Javnim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

Po zatvaranju Javnog oglasa Komisija za provođenje procedure prijema u radni odnos (u daljem tekstu: Komisija) će prema dostavljenoj dokumentaciji izvršiti klasifikaciju kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne, zatim prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove Javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Komisija će u pisanoj formi zaključkom obavijestiti kandidate koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju.

Kandidati koji nisu dostavili blagovremenu, potpunu i urednu dokumentaciju, ne mogu učestvovati u daljoj oglasnoj proceduri.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog oglasa i čije prijave budu blagovremene i potpune obavit će se provjera znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina.

Komisija će pismenim putem pozvati kandidate na provjeru znanja, radnih i stručnih sposobnosti i vještina putem pismenog testa.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare najmanje 70% od ukupnog broja bodova stiču pravo da:

– pristupe intervjuu koji ima za cilj procjenu profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija za radno mjesto na koje se kandidat prijavio i

– pristupe provjeri njihovih praktičnih znanja i vještina vezanih za radno mjesto za koje su aplicirali.

Kandidati koji na pismenom testiranju ostvare manje od 70% od ukupnog broja bodova isključuju se iz dalje procedure prijema u radni odnos.

Komisija će izvršiti bodovanje kandidata, te sačiniti rang listu uspješnih kandidata i istu istaknuti na Oglasnoj ploči Ustanove.

Izvještaj o provedenom postupku i rang listu uspješnih kandidata Komisija će dostaviti direktoru Ustanove, koji će donijeti odluku o izboru kandidata sa liste uspješnih kandidata.

Prijave na Javni oglas dostaviti u zatvorenim kovertama putem pošte ili lično na adresu, UZ OBAVEZNU NAZNAKU NA KOVERTI ZA KOJE RADNO MJESTO KANDIDAT APLICIRA:

Javna zdravstveno-nastavna ustanova

Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla

 

75000 T U Z L A

Ul. Albina i Franje Herljevića broj 1

 

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE PROCEDURE PRIJEMA U RADNI ODNOS

“Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos /navesti poziciju/_____“

sa naznakom „NE OTVARATI“

 

Dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni oglas Ustanova neće vraćati kandidatima.


PRIJAVNI OBRAZAC MOŽETE PREUZETI OVDJE!

 

 

Podijeli na socijalnim mrežama...